Τετάρτη, Νοεμβρίου 30, 2011

Δωρεάν διανομή τροφίμων

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης.

Ξεκινάει η εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(KYA) 22830/5-4-2011 ΦΕΚ τ.Β΄ αριθ. φύλ. 660/20-4-2011

"Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης"


Άρθρο 1
Δικαιούχοι – Φορείς υλοποίησης
1. Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται:
I. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα
II. Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου
III. Σύλλογοι παλιννοστούντων
IV. Σύλλογοι πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.
V. Σύλλογοι τριτέκνων
VI. Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
VII. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κλπ
VIII. Σύλλογοι αθίγγανων
IX. Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους:
1. για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645/Ε.Ο.Κ., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά
2. για μόνιμους κατοίκους περιοχών που επλήγησαν αποδεδειγμένα, κατά το χρόνο εφαρμογής του προγράμματος από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.
3. στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν οργανωμένα συσσίτια απόρων
X. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων, εντός της Επικράτειας και μόνο.
4. Οι εκάστοτε προς διανομή ποσότητες τροφίμων κατανέμονται κατά κατηγορία τελικών δικαιούχων μεαπόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Τα προς διανομή τρόφιμα υπολογίζονται ανά οικογένεια λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών τους (γονείς και προστατευόμενα τέκνα).
6. Στην περίπτωση που οι φορείς υλοποίησης σιτίζουν απόρους, η ποσότητα που κατανέμεται σε αυτούς είναι ανάλογη του αριθμού των απόρων που σιτίζουν.
7. Οι φορείς υλοποίησης έχουν την αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσης των τελικών δικαιούχων και διανομής των τροφίμων σε αυτούς και μόνο εφόσον αυτοί πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Αιτήσεις – Μητρώο δικαιούχων
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης προκειμένου να τύχουν κατανομής σε οποιοδήποτε επιμέρους πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της παρούσας, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους. Οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί μεταγενέστερα θεωρείται εκπρόθεσμη και οι σχετικοί φορείς αποκλείονται του προγράμματος. Προς τούτο, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών προβαίνουν εγκαίρως κάθε χρόνο στην ευρεία δημοσιοποίηση της υλοποίησης των προγραμμάτων με την ταυτόχρονη γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) των αρμόδιων για την παραλαβή αιτήσεων υπηρεσιών.
2. Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων δύναται να τροποποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
I. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης του φορέα (Φ.Ε.Κ.) υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής από το οποίο να προκύπτει: α) η καταστατική έδρα, β) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσωπούν το φορέα υλοποίησης, καθώς και γ) βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Παράλληλα, από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει η φιλανθρωπική δραστηριότητα του φορέα και ειδικότερα σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος (διάθεση τροφίμων, παράθεση συσσιτίων). Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καταστατικό, απαιτείται η υπάρχουσα πράξη ίδρυσης του φορέα.
II. Επίσημο έγγραφο από το αρμόδιο όργανο εκάστου φορέα υλοποίησης για τον καθορισμό του υπεύθυνου (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., στοιχεία επικοινωνίας) για την παραλαβή και τη διανομή των προϊόντων στους τελικούς δικαιούχους.
III. Άδεια λειτουργίας από όπου να προκύπτει η δυναμικότητα ή η δυνατότητα φιλοξενίας – περίθαλψης απόρων στην περίπτωση που οι φορείς υλοποίησης είναι γηροκομεία, ορφανοτροφεία, κλπ
IV. Κανονισμός λειτουργίας ή άλλο κατάλληλο επίσημο έγγραφο στην περίπτωση των συσσιτίων από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη κατάλληλων χώρων σίτισης αλλά και ο αριθμός των σιτιζομένων ατόμων
V. Ονομαστική κατάσταση των τελικών δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (όπως το υπόδειγμα 2).
Στην έντυπη κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει θεώρηση από αρμόδια δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης
VI. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι:
1. όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην κατάσταση του υποδείγματος 2 είναι ακριβή, αληθή και σύμφωνα με την παρούσα απόφαση επιλεξιμότητας.
2. όλα τα απαραίτητα επίσημα δικαιολογητικά απορίας των τελικών δικαιούχων τους βρίσκονται στα αρχεία του φορέα
3. αποδέχονται κάθε έλεγχο, που προβλέπεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
4. τηρούν λογιστικά βιβλία για τις σχετικές ενέργειες. Στις περιπτώσεις φορέων που δεν προβλέπεται εκ του νόμου η υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων εφαρμόζεται χωριστή λογιστική για την υλοποίηση του προγράμματος
5. τηρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και είναι ενήμεροι για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά που φυλάσσονται στο αρχείο του φορέα υλοποίησης, συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής και διαβιβάζονται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας, οι οποίες μετά τον έλεγχο αυτών στο 100 %, προβαίνουν στην κατάρτιση της κατάστασης των επιλέξιμων φορέων υλοποίησης και επιστρέφουν τα δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων στους φορείς για τη συνέχιση τήρησης αυτών στο αρχείο τους.
3. Στο αρχείο του φορέα υλοποίησης τηρούνται υποχρεωτικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται κάθε έτος υλοποίησης του προγράμματος δωρεάν διανομής, κατά τελικό δικαιούχο και κατά περίπτωση:
I.  Αίτηση του τελικού δικαιούχου για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα
II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα Υλοποίησης
III. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου
IV. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες)
V. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο, στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στις κατηγορίες ΙΧ.1 και ΙΧ.2 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης
VI. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα
VII. Έγγραφα από Κρατικούς ΦορείςΥγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
4. Οι φορείς υλοποίησης οφείλουν να συντάσσουν, καταστάσεις με τα στοιχεία των τελικών δικαιούχων που παρέλαβαν τα τρόφιμα μέσω των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής (ονοματεπώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ημερομηνία παραλαβής, παραληφθείσα ποσότητα και υπογραφή). Τις εν λόγω καταστάσεις αποστέλλουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Δ/νση του άρ.2, παρ. 1 της παρούσας, το αργότερο εντός μηνός από το πέρας της διανομής και όπως ορίζουν οι εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής των προγραμμάτων.
5. Οι φορείς υλοποίησης που λειτουργούν συσσίτια σε απόρους υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους όσα από τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα από τους τελικούς δικαιούχους. Υποχρεούνται να τηρούν βιβλία αποθήκης και παρακολούθησης της κατανάλωσης του προϊόντος που κάθε φορά διανέμεται. Ενημερώνουν δε ανά τρίμηνο τις αρμόδιες Δ/νσεις του άρ.2, παρ. 1 της παρούσας, για την εξέλιξη της διανομής των προϊόντων, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιείται σε μακρύ χρονικό διάστημα, και έως την ολοκλήρωση αυτής, δεδομένου ότι οι τελικοί δικαιούχοι δε λαμβάνουν τα προϊόντα σε μορφή πακέτων.
6. Οι κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας, ελέγχουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών των αιτήσεων συμμετοχής των τελικών δικαιούχων στο εν λόγω πρόγραμμα, προτού υποβάλλουν στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις λίστες των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Η αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο δικαιούχων ανά φορέα υλοποίησης, το οποίο διαβιβάζεται σε αυτήν από τους ίδιους τους φορείς υλοποίησης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ηλεκτρονική αποστολή των αρχείων είναι υποχρεωτική για το διασταυρωτικό έλεγχο των υποβληθέντων καταστάσεων. Το μητρώο δικαιούχων διαβιβάζεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.− Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Παρέμβασης το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου εκάστου έτους.
Άρθρο 3
Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Οι αρμόδιες Δ/νσεις του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας διεξάγουν κάθε έτος τους παρακάτω τακτικούς διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους στους φορείς, υλοποίησης ενώ δύνανται να διεξάγουν και έκτακτους ελέγχους.
2. Οι τακτικοί διοικητικοί έλεγχοι αφορούν στο 100 % των αιτήσεων συμμετοχής των φορέων στα προγράμματα και αφορούν στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της επιλεξιμότητας του φορέα υλοποίησης καθώς και των τελικών δικαιούχων βάσει των κριτηρίων της παρούσας.
3. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε όλους τους φορείς υλοποίησης που σιτίζουν απόρους προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σίτισης, η δυναμικότητα των σιτιζόμενων άπορων αλλά και η πραγματική τους φιλανθρωπική δραστηριότητα. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται πριν από την υποβολή των τελικών δικαιούχων στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
4. Τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται μετά την υλοποίηση των προγραμμάτων σε όλους του φορείς υλοποίησης για την επίβλεψη και επιβεβαίωση της εφαρμογής των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής όπως ορίζεται στις εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής.
5. Έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να διεξαχθούν οποιαδήποτε στιγμή τόσο από τις Δ/νσεις της Περιφέρειας όσο και από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ειδικότερα στην περίπτωση καταγγελιών ή ενδείξεων περί μη συμμόρφωσης ενός φορέα υλοποίησης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.
6. Μετά από κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται πρακτικό, αντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (Δ/νση ΠΑΠ−Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ) και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών ή παραλείψεων στην αίτηση του φορέα υλοποίησης, η αρμόδια υπηρεσία του άρ.2 παρ. 1 της παρούσας μεριμνά είτε α) για τη διόρθωση των στοιχείων του φορέα εάν τα λάθη ή οι παραλείψεις κριθούν αμελητέες είτε β) στην περίπτωση σοβαρής παραπλάνησης προχωρούν στον αποκλεισμό του εν λόγω φορέα υλοποίησης από το μητρώο και ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. − Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Παρέμβασης.
7. Το Υπόδειγμα 3 της παρούσας διαβιβάζεται από κάθε Δ/νση του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας στην αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μαζί με την κατάσταση των τελικών δικαιούχων των φορέων υλοποίησης, ενώ το Υπόδειγμα 4 τηρείται στις Δ/νσεις των Περιφερειών και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Δ/νση ΠΑΠ−Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ) και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί.

Άρθρο 4
Παράρτημα Υποδειγμάτων
Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση παράρτημα υποδειγμάτων το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 5
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται με απόφασή του να καθορίζει τις ειδικότερες τεχνικές ρυθμίσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας καθώς και να τροποποιεί το συνημμένο παράρτημα.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ’ αρ. 40946/23−03−2005 (ΦΕΚ Β΄ 448) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ………………(προϊόν),
ΈΤΟΥΣ………………………………………………
…..του φορέα υλοποίησης :
………………………………………………………
(πλήρης επωνυμία του φορέα)
………………………………...…….(έδρα φορέα)
………………………………..….(οδός–αριθμός)
…………………………(τηλέφωνο / fax / e-mail)
Αριθμός Μητρώου ΑΣΠΕ …………………
(Συμπληρώνεται μόνο από συλλόγους
πολυτέκνων)
Συνημμένα :
1. Ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (δισκέτα, cd
ή άλλο) με την κατάσταση των τελικών
δικαιούχων σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2, σε
μορφή excel
2. Τα δικαιολογητικά του άρθρου2 της υπ’ αριθμ.
………………………. Υπουργικής Απόφασης


ΠΡΟΣ
Γ/Δ: Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικών
Π.Ε.: ………………………………………….
Περιφέρεια: ……………………………
Παρακαλώ όπως μας συμπεριλάβετε στη
δωρεάν διανομή …………….……(προϊόν),
έτους ………….
Οι τελικοί δικαιούχοι αφορούν σε :
􀂃 Άπορα άτομα – αριθμός…..……….
􀂃 Σιτιζόμενα άτομα – αριθμός…..……….
􀂃 Πολύτεκνες οικογένειες ……………….
􀂃 Τρίτεκνες οικογένειες – αριθμός ………
􀂃 Μονογονεϊκές οικογένειες – αριθμός …
Με διάκριση οικογενειών ανά αριθμό μελών
(υπολογίζονται οι γονείς και τα
προστατευόμενα τέκνα):
Με δύο (2) μέλη, οικογένειες (αριθμός)………
Με τρία (3) μέλη, οικογένειες (αριθμός)………
κ.ο.κ.
Τόπος – ημερομηνία
…………………………………………
Για τον φορέα υλοποίησης
Ο αιτών, νόμιμος εκπρόσωπος
.…………………………………………..
(Όνομα – σφραγίδα – υπογραφή, που η γνησιότητά
της βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές

 

Τρίτη, Νοεμβρίου 29, 2011


Ο Εθνοκτόνος Αστικός Μύθος
του Σταύρου Καλεντερίδη*
Μέσα από τις άφθαρτες σελίδες της ιστορίας αρχίζει να διαφαίνεται μια μεγάλη αλλαγή. Μια γενεσιουργός σπίθα υψώνεται περήφανα, και με έπαρση κατατροπώνει το σκοτεινό σάβανο του μύθου. Μία απαστράπτουσα ύπαρξη, μια Αυταπόδεικτη Αλήθεια σαρώνει και μεταμορφώνει σιγά-σιγά τους απανταχού Έλληνες Πολίτες.
Κύριο άρθρο στο φύλλο του Οκτωβρίου της εφημερίδας ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΓΝΩΜΗ
Είναι χειμώνας και το κάτασπρο χιόνι απλώνεται σαν λευκό μυσταγωγικό πέπλο στη ζαλισμένη από λήθαργο μεγαλούπολη. Οι κάτοικοι της πόλης μένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους για να προστατευτούν από το τσουχτερό κρύο αλλά και τους κινδύνους που παραμονεύουν στα σκοτεινά σοκάκια, και έτσι αναζητούν τη ζεστασιά και τη θαλπωρή στο οικογενειακό τζάκι.
Κάποιος από τους γεροντότερους θα ξεκινήσει μία ιστορία για τα μεγαλεία του παρελθόντος. Τα παιδιά θα εκφράσουν τη δυσαρέσκεια και βαρεμάρα τους αλλά ευτυχώς κάποιος θα τα γλιτώσει λέγοντας πως αυτές οι εποχές ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Στη συνέχεια, και αφού πλέον όλοι απολαύσουν τις εκλεκτές γιορτινές λιχουδιές, κάποιος θα ανοίξει το μεγάλο κουτί της τηλεόρασης για επιπλέον συντροφιά, μιας και πλέον η οικογένεια κοιτιέται διστακτικά και αμήχανα και κανείς δεν φαίνεται να έχει κάτι να πει.
Οι μεγαλύτεροι θα παρατηρήσουν με προσοχή και ευλάβεια τις ειδήσεις και θα φωνάξουν τα παιδιά να κάνουν ησυχία για να ακούσουν. Τα νέα είναι πολλά και συναρπαστικά, και δημοσιογράφοι, πολιτικοί, και κοινωνικά ινδάλματα μυούν την οικογένεια στη νέα σύγχρονη νοοτροπία και διδάσκουν το νέο ελληνικό ήθος. Ο κρύος αέρας που φυσάει έξω από το παράθυρο θα τσιρίξει κάτι αλλά κανείς πλέον δεν μπορεί να τον ακούσει.
…Και ξαφνικά, έτσι από το πουθενά, ως δια μαγείας, σαν το μαγικό μιας μικρής ατίθασης νεράιδας, σαν ένα αρχαίο και τρομακτικό παραμύθι το οποίο παίρνει ζωή, ο εθνοκτόνος αστικός μύθος ξαναπαίρνει μορφή στις συνειδήσεις των Ελλήνων.

Δεκαετίες, αιώνας… Μέρες, μήνες, χρόνια…
Όλοι, οι απανταχού Έλληνες που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εν ζωή, έχουμε όλοι μας έναν κοινό παρανομαστή. Έναν παρανομαστή ο οποίος μας διαιρεί και ταυτόχρονα μας μειώνει και μας αποδυναμώνει. Έχουμε αποδεχτεί όλοι μας πλήρως και χωρίς καμία ένσταση έναν εθνοκτόνο αστικό μύθο.
Ο μύθος αυτός αποτελεί κοινό μυστικό για κάθε Έλληνα. Αυτό που όμως διαφεύγει από την αντίληψή μας είναι οι σκοποί του εν λόγω μύθου. Ο εθνοκτόνος αυτός αστικός μύθος είναι απόκρυφος, υποχθόνιος και υποσυνείδητος. Παρ’ όλα αυτά, μελετώντας την ιστορία, τη δυναμική και το πεπρωμένο του Ελληνισμού, το πέπλο του μύθου διαλύεται σαν μια προσβλητική φάρσα και ο ίδιος απογυμνώνεται μπροστά στα μάτια μας:
Όλοι εμείς οι Έλληνες Πολίτες, μικροί και μεγάλοι, γυναίκες και άνδρες, πλούσιοι και φτωχοί, βόρειοι και νότιοι, κεντροελλαδίτες και νησιώτες, ιδεαλιστές και ρεαλιστές, προοδευτικοί και υπερασπιστές της παράδοσης, έχουμε υιοθετήσει -μέσω της διαδικασίας ενηλικίωσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης- έναν εξ’ ολοκλήρου εθνοβόρο αστικό μύθο. Η πλήρης αυτή αποδοχή συνέβη σε όλους μας με παρόμοιο τρόπο και από παρόμοια μέσα και θεσμούς της Ελληνικής πραγματικότητας. Μάθαμε για το μύθο αυτό από τους παιδικούς μας φίλους -οι οποίοι παρά τις όσες διαφορές μας ποτέ δεν θα ήθελαν να μας κάνουν κακό-, και από την οικογένειά μας, που η μοναδική της αποστολή είναι να μας φροντίζει στα όποια εμπόδια της ζωής, να μας αγαπά χωρίς αντίτιμο και όρια, να μας στηρίζει σε κάθε ευγενές όνειρό μας και να μας υποστηρίζει στην κάθε δύσκολη και κοπιαστική προσπάθειά μας για δημιουργία και πρόοδο. Ενστερνιστήκαμε την ιστορία του αστικού μύθου από τους θεσμούς της Εκκλησίας και του Σχολείου, που παρά την υψηλή αποστολή που έχουν για την ενημέρωση, τη διαπαιδαγώγηση και τη μόρφωσή μας, μας μεταλαμπάδευσαν κάτι το οποίο οι θεσμοί αυτοί δυστυχώς δέχονται και με αδυναμία παραδέχονται. Ο μύθος αυτός έχει περάσει σε εμάς ακέραιος, ακατανίκητος και στις μέρες μας δυνατός όσο ποτέ.
Σύμφωνα με τη στιχομυθία του εν λόγω μύθου, οι Έλληνες είναι πραγματικά ένας χαμένος λαός. Οι Έλληνες Πολίτες είναι δίχως μέλλον. Σύμφωνα με το μύθο που μας εμφυτεύουν στο υποσυνείδητό μας, είμαστε άνθρωποι συνεπαρμένοι και εξαρτημένοι από οκνηρία και ραθυμία. Είμαστε ανίκανοι, απαίδευτοι, χωρίς τρόπους, φονιάδες της διανόησης, παιδιά μιας ανώτερης γενιάς την οποία απογοητεύσαμε πλήρως και δεν τολμάμε καν να κοιτάξουμε στα μάτια. Σύμφωνα με το μύθο, είμαστε η ξεπεσμένη γενιά, το τελευταίο σκαλοπάτι, οι τυφλοί στο σκοτάδι της αμάθειας και της αδυναμίας. Σύμφωνα με το μύθο είμαστε το πρόβλημα, το λάθος, ό,τι χειρότερο έχει να αποδείξει το Ελληνικό γένος. Είμαστε οι καταδικασμένοι, οι άνθρωποι που είναι αδύναμοι να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους, να ελέγξουν τη μοίρα τους και τη μοίρα της χώρας τους. Σύμφωνα με το μύθο, είμαστε οι κάτοικοι μιας αδύναμης χώρας που σβήνει καρτερικά, αιμορραγεί και χάνει το αίμα της λίγο-λίγο, αποδιώχνοντας τα νέα της παιδιά στις ξένες χώρες. Μιας χώρας χωρίς δυνατότητες, χωρίς πλουτοπαραγωγικές πηγές – μιας πραγματικά ευτελούς χώρας. Μιας μίζερης, κακόμοιρης, μικρής και ασήμαντης δικαιολογίας στο κέντρο της Μεσογείου.
Σύμφωνα με το μύθο, είμαστε ανίκανοι να σκεφτούμε, ανίκανοι να κρίνουμε, ανίκανοι να απαιτήσουμε κάτι καλύτερο από την τωρινή αίσχιστη κατάστασή μας, και επιπλέον η κατάσταση αυτή μας αξίζει και ότι οποιαδήποτε αξίωση και απαίτηση από μέρους μας αποτελεί απλό και ωμό θράσος. Το χειρότερο όμως και το πιο απεχθές, είναι ότι σύμφωνα με τον εθνοφθόρο αστικό μύθο που μας κατασπαράζει για χρόνια σαν κακόβουλη ίωση, είναι ότι εμείς, οι Έλληνες Πολίτες, είμαστε η απόλυτη απογοήτευση στον ίδιο μας το εαυτό και πάνω από όλα οι εκτελεστές των ερχόμενων γενεών, οι καταδικαστές των παιδιών μας…
Δεκαετίες, αιώνας… Μέρες, μήνες, χρόνια…
Όλη η στιχομυθία του σάπιου αυτού μύθου απευθύνεται και κατηγορεί τους λάθους ανθρώπους. Όχι τους Έλληνες. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Όχι οι Έλληνες.
Μέσα από τις άφθαρτες σελίδες της ιστορίας αρχίζει να διαφαίνεται μια μεγάλη αλλαγή. Μια γενεσιουργός σπίθα υψώνεται περήφανα, και με έπαρση κατατροπώνει το σκοτεινό σάβανο του μύθου. Μία απαστράπτουσα ύπαρξη, μια Αυταπόδεικτη Αλήθεια σαρώνει και μεταμορφώνει σιγά-σιγά τους απανταχού Έλληνες Πολίτες.

Η επιβίωση του έθνους είναι γεγονός.
Αρνούμενοι την υποταγή στο φόβο, την τυραννία και το μυστικισμό του απεχθούς αυτού μύθου – δυνάστη, αναγνωρίζουμε τα στυγερά ψεύδη όλων αυτών των πολιτικών, δημοσιογραφικών και κοινωνικών ελίτ που δημιούργησαν και αναμοχλεύουν το μύθο για να μας κρατήσουν υποταγμένους στη δική τους μετριότητα, ανικανότητα, άγνοια και ανυπαρξία. Μία ομάδα – μεσαιωνική σέκτα, ένα κονκλάβιο ζηλωτών που θεοποιεί το μίσος, το φθόνο και την ίντριγκα, που επιπλέον ακολουθεί και πρόστυχες τακτικές, όπως είναι η διάδοση του μεγαλείου των Αρχαίων Ελλήνων και η σταδιακή και ολική επανάπαυσή μας σε αυτό, για να οδηγηθούμε και να παγιδευτούμε ξανά στη στερεή μετριότητα της τωρινής μας πραγματικότητας. Οι δυνάμεις αυτές οδήγησαν και οδηγούν ακόμα την Ελλάδα στο αίμα και τις στάχτες.

Η Ελλάδα πρέπει να κατατροπώσει το μύθο, ειδάλλως ο μύθος θα κατατροπώσει την Ελλάδα.
Υποστηριζόμενοι πλήρως από τις δυνάμεις της Διάνοιας, της Φρόνησης και της Σοφίας, αντιμετωπίζουμε και κρίνουμε τα γεγονότα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα με 2.119 ώρες εργασίας το χρόνο κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στο μέσο όρο ετήσιας εργατικότητας, αφήνοντας πίσω της κατά πολύ λοιπές αναπτυγμένες χώρες. Επιπλέον, ακόμα και στη δυσβάσταχτη περίοδο της οικονομικής κρίσης, έχουμε φροντίσει να αναδείξουμε Ηράκλεια αποθέματα αντοχής και ανθεκτικότητας, κρατώντας σταθερά τα επίπεδα καταναλωτικότητας και αποταμίευσης – από τα πιο υγιή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, και εν μέσω εχθρικών πυρών, παραμένουμε ηγετική δύναμη σε δημιουργικούς και σύγχρονους τομείς ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας όπως η Ναυτιλία (με το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως) και ο Τουρισμός (με 17 εκ. τουρίστες ετησίως και αύξηση 25% το 2011). Τέλος, τα σαγηνευτικά παραμύθια της σύγχρονης Κακιστοκρατίας κατάφεραν να συμπεριλάβουν στον κακεντρεχή τους μύθο την απόκρυψη των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας μας, καθώς και την αστείρευτη δυναμική της Ελλάδος για ανάπτυξη και πρωτοκαθεδρία σε τομείς της εναλλακτικής ενέργειας.

Η αντοχή αποτελεί έμφυτο στοιχείο του χαρακτήρα μας και το κουράγιο μας δεν μας πρόδωσε ποτέ.
Εμπνευσμένοι απόλυτα από τις αρχές της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Ηθικής ξανα-ανακαλύπτουμε το μεγαλείο μας και διεκδικούμε την κατάκτηση του πεπρωμένου μας. Συνειδητοποιούμε ότι είμαστε Έλληνες Πολίτες και αυτό μας δίνει τεράστια ώθηση για να διαπρέψουμε. Συνειδητοποιούμε ότι είμαστε οι συγκεκριμένοι Έλληνες Πολίτες με πανέμορφα όνειρα και μεγαλοπρεπείς αξιώσεις. Είμαστε άνθρωποι ελευθερόφρονες, ηθικοί, δυναμικοί, ενεργητικοί, ζωντανοί και ακμαίοι. Άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για τους υπόλοιπους Πολίτες αλλά και για το γενικό καλό της Πατρίδας. Άνθρωποι αυτοδύναμοι οι οποίοι κάνουν τα πάντα για να φροντίσουν τους δικούς τους. Δεν υπάρχει άλλος λαός στον κόσμο με μεγαλύτερη λατρεία και αφοσίωση στα παιδιά του. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο θα διστάζαμε, πραγματικότητα που δεν θα αλλάζαμε, θυσία που δεν θα υπομέναμε για να φροντίσουμε τα παιδιά μας και για να τους αφήσουμε μία καλύτερη Ελλάδα και μία καλύτερη ζωή. Σε αυτό είμαστε μοναδικοί και ασύγκριτοι.
Ταυτόχρονα είμαστε και δημιουργικές μονάδες–μέλη ενός ανώτερου συνόλου που σκοπό έχει την επιδίωξη υψηλών επιτευγμάτων. Είμαστε Έλληνες Πολίτες: άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι για την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας μας, με δίψα και ανιδιοτελή όρεξη να ασχοληθούμε, να αναμειχθούμε και να συνδράμουμε στη βελτίωση της ζωής όλων μας και στην πολιτική ενδυνάμωση της χώρας.
Επίσης, είμαστε Πολίτες του Κόσμου: άνθρωποι ευαίσθητοι για τα προβλήματα του πλανήτη και κόσμου μας, τις ανάγκες και κινδύνους του, συμμετέχοντας σε οργανώσεις για την ενίσχυση και σωτηρία του.
Ταυτόχρονα είμαστε άνθρωποι-ανθρωπιστές με βαθειά και ιστορική κατανόηση του πόθου για Δημοκρατία και Ελευθερία και του καθήκοντος να προσφέρουμε τη συνδρομή μας με κάθε τρόπο στην προσπάθεια ανεξαρτησίας των καταπιεσμένων όλου του κόσμου.
Συνειδητοποιούμε επίσης ότι ο ήλιος ποτέ δεν έλαμψε σε αξιότερη και δυνατότερη χώρα. Η δυναμική της Ελλάδος είναι πράγματι ατέρμονη. Πολλές φορές αυτό το Έθνος δοκιμάστηκε από τους αγγελιοφόρους της τυραννίας και του μυστικισμού, τους πρεσβευτές της υποταγής και της ταπείνωσης, τους προασπιστές του πνευματικού σκότους και του εξανδραποδισμού της ψυχής, τους καγκελάριους της βαρβαρότητας, τους σφετεριστές των προσπαθειών και των Αξιών μας. Οι Πολίτες μας όμως είναι, ήταν και θα είναι μέχρι το τέλος οι ιεροί υπέρμαχοι της Δημοκρατίας. Αυτά που μας χωρίζουν είναι ποταπά ψήγματα μπροστά στο Ελληνικό Έπος το οποίο μας ενώνει. Η δύναμή μας δεν βρίσκεται στον αριθμό αλλά στην ενότητά μας
Κάθε φορά που μείναμε ενωμένοι, γονατίσαμε αυτοκρατορίες, υπερασπιστήκαμε Αξίες, αποκρούσαμε το κύμα της βαρβαρότητας που εξαπλωνόταν κατά του Δυτικού πολιτισμού, συμφιλιώσαμε ορκισμένους αντιπάλους, υποτάξαμε το δεσποτισμό, δημιουργήσαμε «θαύματα του κόσμου», πατάξαμε καταστροφικές και επεκτατικές ιδεολογίες, δαμάσαμε θρησκείες, ανυψώσαμε το Ανθρώπινο γένος και πνεύμα, υπερβήκαμε τα ανθρώπινα όρια και αλλάξαμε τον ρου της Ιστορίας.
Έτσι και τώρα, φιλοδοξούμε να γράψουμε το δικό μας προσωπικό κεφάλαιο στον αρχαιότερο τόμο της ανθρωπότητας – αυτόν του Ελληνισμού. Φιλοδοξούμε να δούμε την Ελλάδα να δεσπόζει ως μία Μεγάλη Δύναμη, Ανθρωπιστική, Εκπαιδευτική, Ενεργειακή, Τουριστική, Πολιτιστική – όπως ακριβώς της αξίζει.
Είμαστε άνθρωποι αδιάφθορης και ακλόνητης ακεραιότητας, φίλοι της Ειρήνης, θαυμαστές της Δημοκρατίας, αφοσιωμένοι στη Δικαιοσύνη, και πολέμιοι του κρατισμού, της ομαδοποίησης και της διάσπασης.
Αναλαμβάνοντας το χρέος μας στην Ιστορία και απέναντι στον καλύτερό μας εαυτό, γινόμαστε δημιουργικές δυνάμεις πρωτοπορίας και προόδου. Η νέα ενθουσιώδης και νουνεχής γενιά των Ελλήνων προάγει διεθνώς τον Πολιτισμό και τη Δημοκρατία προσθέτοντας τις δικές της ρηξικέλευθες αξίες στο οπλοστάσιο της Ανθρωπότητας:
Πολιτεία και θεσμοί άμεσης Δημοκρατίας. Δημοψηφίσματα, πολιτική πρωτοβουλία (νομοθετική και συνταγματικής αναθεώρησης), πολιτική πρόταση μομφής (κατά παντός εκλεγμένου αξιωματούχου), λογοδοσία (κάθε απερχόμενου αξιωματούχου), είναι λίγα μόνο από τα στοιχεία με τα οποία θέλουμε να εμπλουτίσουμε τη χώρα μας και να ενισχύσουμε έτσι παγκοσμίως το ρόλο, τη συμμετοχή και ουσιαστικά την έννοια του Πολίτη. Είναι οι δικές μας καθαρά ελληνικές ιδέες αυτές που θέτουν τον Πολίτη στο επίκεντρο της χώρας του – στο επίκεντρο του κόσμου.
Πνευματική Πυρανδρεία, είναι η έννοια που εξηγεί τα ατελείωτα ψυχικά μας αποθέματα, την ανάγκη μας για ανεξαρτησία, αυτοδιάθεση, αυτοσεβασμό, ελευθερία φρόνησης, προάσπισης των δικαιωμάτων μας, και ελευθερία από παράνομες και διαφθαρμένες κρατικές επιρροές, οχλήσεις και αποφάσεις που δεν μας εκπροσωπούν. Είναι επίσης η έννοια που εξηγεί και οριοθετεί την ύπαρξή μας στην Ελληνική κοινωνία ως αναπόσπαστα στοιχεία και συστατικά ενός πανέμορφου συνόλου.
Ηθική, είναι η υπέρβαση της δεδομένης λέξης από τη σύγχρονη ελληνική απόδοση μιας κοσμοϊστορικά πρωτοποριακής σύλληψης. Η νέα γενιά των Ελλήνων – οι νέοι Έλληνες Πολίτες γίνονται ευαγγελιστές μιας Ηθικής με την πλήρη σημασία της λέξης. Μιας Αιδούς που δεν υπόκειται σε εθνικές σκοπιμότητες και δεν περιορίζεται σε σύνορα κρατών. Μία Ηθική, της αξιοκρατίας, του μη συμβιβασμού, της αυτοθυσίας, της ανταμοιβής, μα πάνω από όλα μια Ηθική της Ανθρωπότητας. Η Ελλάδα μάχεται για να γίνει η πρώτη Ηθική Υπερδύναμη του πλανήτη.
Αυτή η χώρα, η απαρχή του Πολιτισμού, της σκέψης και ουσιαστικά του Ανθρώπου, υπήρξε πάντα το απόρθητο άσυλο για τους κατατρεγμένους εραστές της Ελευθερίας. Οι Πολίτες της, αυτοδημιούργητοι και γενναίοι πέρα από κάθε δυνατό θνητό όριο, μπορούν να δημιουργήσουν μία δύναμη μεγαλύτερη από κάθε χώρα που βρίσκεται κάτω από τους ουρανούς. Ας τραβήξουμε μία γραμμή, η οποία σαν μία πράξη λήθης θα θάψει στο παρελθόν κάθε τι που μας κρατούσε πίσω και μας περιόριζε.
Η επιβίωση και η ανύψωση του έθνους είναι γεγονός.
Η στοργική μητέρα βάζει τα παιδιά για ύπνο στα ζεστά τους κρεβάτια και τους υπόσχεται ότι αύριο ξεκινάει μία διαφορετική ιστορία για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα μόνο μέλλον και μία μόνο μοίρα και αυτή είναι αιώνια και ένδοξη.

Σταύρος Καλεντερίδης είναι διεθνολόγος και επικοινωνιολόγος

Δευτέρα, Νοεμβρίου 28, 2011

Οι συντεχνίες που κατέστρεψαν την χώρα


Ε, όχι και λαϊκός ήρωας ο κ. Φωτόπουλος!!!
Ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ κ. Φωτόπουλος εκπροσωπεί τη χειρότερη μορφή του κρατικοδίαιτου συνδικαλισμού, που φέρει βαριές ευθύνες για τη σημερινή κατάντια των κρατικών επιχειρήσεων. Σαρξ εκ τη σαρκός του ΠΑΣΟΚ.
Όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στην αντιπολίτευση λειτουργούσε ως «πολιορκητικός κριός» για να φθείρει τη Ν.Δ. , ενώ παράλληλα εξασφάλιζε προνόμια.
Όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση, συγκυβερνούσε!
Την τελευταία διετία ο κ. Φωτόπουλος ουσιαστικά έμεινε …..«χωρίς δουλειά».
Ο κ. Παπανδρέου που εξελέγει αρχηγός με τη στήριξη του σκληρού συνδικαλιστικού πυρήνα του ΠΑΣΟΚ απεδείχθη άνθρωπος των …αγορών!
Έτσι, ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, παρίστανε το τζάμπα μάγκα για μερικές μέρες, ίσα-ίσα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τα on των δελτίων. Για να δικαιολογεί την ύπαρξή του.
Αίφνης, νομίζει ότι χτύπησε φλέβα χρυσού, με το τέλος ακίνητης περιουσίας.
Στην αρχή μας ….διαβεβαίωνε, ότι θα κάνει καταλήψεις για να μην εκδοθούν οι λογαριασμοί.
Οι λογαριασμοί, εκδόθηκαν.
Ύστερα, αποφάσισε να κινηθεί πιο…δυναμικά, να κάνει καταλήψεις για να μην …κόβεται το ρεύμα.
Θέατρο παίζει.
Ένσημα μαζεύει για τις επόμενες εκλογές
Ασκήσεις ετοιμότητας κάνει για τον κομματικό του στρατό.
Τον άκουσα να τα «ρίχνει» στον «Παπαδήμο, τον Αηδόνη και τον Βορίδη»!
Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το κάδρο!
Λοιπόν, μπορεί να μας πεί ο κ. Φωτόπουλος αν επέστρεψε ακόμα εκείνα τα 30 εκατομμύρια, που κατά τον κ. Ρακιτζή παρανόμως εισέπραξε η ΓΕΝΟΠ από τη ΔΕΗ;
Μπορεί να μας πει τι κάνει με τις μεθοδεύσεις του κ. Παπακωνσταντίνου για τον τεμαχισμό της ΔΕΗ και την πώληση των λιγνιτικών αποθεμάτων;
Μπορεί να μας πεί τι κάνει για τη φαεινή ιδέα του κ. Παπακωνσταντίνου να ηλεκτροδοτήσει τα νησιά σε …συνεργασία με την Τουρκία.
Δεν νομίζω να κάνει τίποτα!
Αυτά είναι σοβαρά πράγματα!
Ο κ. Φωτόπουλος είναι για άλλα.
Για να παίζει θέατρο με τον πόνο των απλών ανθρώπων…
Ε, όχι να μας το παίζει και λαϊκός ήρωας ο κ. Φωτόπουλος…
ΚΡ
 

Τετάρτη, Νοεμβρίου 23, 2011

Εφιάλτες και Πηλιογούσηδες


ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΤΟΥΡΚΟΛΑΓΝΟΣ
ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΟΛΑΓΝΟΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΑΣ!

Οι Οικολόγοι Πράσινοι επιδοκιμάζουν με ιδιαίτερη θέρμη τον Παναγιώτη Δημητρά, εκπρόσωπο της ΜΚΟ «Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι», ο οποίος έκλεισε το χαιρετισμό του με την ακόλουθη τοποθέτηση:« …διεκδικείτε την πρόσληψη αλλοδαπών και Ρομά στην αστυνομία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Υποστηρίζετε συστηματικά τις εκθέσεις των οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ. Γι’ αυτό και προσδοκάμε πως θα αγωνιστείτε μαζί μας για να εφαρμοστούν οι συστάσεις τους και για τις εθνικές μειονότητες που αποτελούν “ταμπού” στην Ελλάδα, τους Τούρκους και τους Μακεδόνες...».


Αναδημοσιεύουμε παρακάτω παλαιότερο άρθρο του δημοσιογράφου Παναγιώτη Δούμα, το οποίο αναφέρεται στις "περίεργες" δραστηριότητες του εν λόγω κυρίου.

Ποιός είναι ο κ. Δημητράς;

Του Παναγιώτη Δούμα
Επισκεπτόμενος κανείς την ιστοσελίδα του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι και αυτήν του Balkan Human Rights (Βαλκανικά Ανθρώπινα Δικαιώματα) μπορεί κανείς να πάρει μία ιδέα σχετικά με τις σχέσεις του συγκεκριμένου φορέως τόσο με εγχώριους όσο και με διεθνείς φορείς και Μ.Κ.Ο. Μπορεί, επίσης να διαπιστώσει ότι το Παρατηρητήριο του Ελσίνκι του Παναγιώτη Δημητρά, καθώς και η Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων στην Ελλάδα, της συζύγου του, Ναυσικάς Παπανικολάτου, έχουν ανακοινώσει επισήμως ως χορηγούς τους το Κεντρικό όργανο του Τζωρτζ Σόρος στην Ευρώπη, δηλ. το Ινστιτούτο Ανοικτής Κοινωνίας που εδρεύει στην Βουδαπέστη. Επίσης χορηγίες έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Αυστριακή κυβέρνηση, από τον Νίκο Δήμου, από το Ίδρυμα «Άρτος Ζωής», το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, το Ίδρυμα Μπέρκχοφ για την Διερεύνηση Συγκρούσεων, το Δίκτυο Εναλλακτικής Πληροφόρησης, το Ινστιτούτο Άσπεν του Βερολίνου, την Διεθνή Ομοσπονδία του Ελσίνκι, την Κοινωνία για την Επικοινωνία και την Πολιτική Έρευνα και ... την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Εν συνεχεία μπορεί κανείς να δει έναν σημαντικό αριθμό προσώπων που έχουν κατά καιρούς βοηθήσει τον κ. Δημητρά, μεταξύ των οποίων και ένας συνεπώνυμος αυτού καθώς και συνώνυμος ενός υπουργού της Επταετίας - μετανοημένου προφανώς και ανησυχούντος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δη αυτά των αθιγγάνων, των ομοφυλοφίλων, των «Μακεδόνων» και των Αλβανών. Το κυριότερο, ωστόσο, συμπέρασμα, στο οποίο μπορεί κανείς να οδηγηθεί ακολουθώντας το μονοπάτι των συνεργαζομένων φορέων και χορηγών του Ε.Π.Σ.Ε. είναι ότι πρόκειται για έναν «κύκλο της απάτης», ένα καλοστημένο ζυμωτήρι ειδήσεων, φημών και γνώμης που έχει σαν επίκεντρό του τις οργανώσεις, των οποίων ηγείται ο «φιλάνθρωπος» δισεκατομμυριούχος Τζωρτζ Σόρος, μέσω του δικού του «Ινστιτούτου Ανοικτής Κοινωνίας» της Βουδαπέστης και του επίσης δικού του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου (CEU).
Κι ενώ η «Ανοικτή Κοινωνία» έχει γίνει για να προωθεί τα κεφάλαια του Σόρος στις κατά τόπους Μ.Κ.Ο. και ομαδούλες, το CEU έχει αναλάβει την εκπαίδευση των «λεγεώνων» του. Με τον τρόπο αυτό ο Τζωρτζ Σόρος, σαν πελώριο χταπόδι από μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν, απλώνει τα πλοκάμια του πάνω από όλη την Ανατολική Ευρώπη, την Νοτιανατολική Ευρώπη, τον Καύκασο, όπως και τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Με την βοήθεια δε ποικίλων ομάδων, όπως αυτή του Δημητρά και των συνεταίρων και συνεργατών του είναι σε θέση όχι μόνο να διαμορφώνει, αλλά και να δημιουργεί τις ειδήσεις, την ατζέντα των κυβερνήσεων που ελέγχει, όπως αυτές της Γεωργίας, της Ουκρανίας και της Π.Γ.Δ.Μ. και την κοινή γνώμη, έτσι ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους του, οι οποίοι είναι, συνοπτικά, ο έλεγχος του κόσμου, των φυσικών πηγών του και η επέκταση της ιδέας του για μία παγκόσμιο πολιτική «made in America».
Ένα κλασσικό παράδειγμα για το πώς διαμορφώνονται οι ειδήσεις είναι και το ακόλουθο, το οποίο διαβάσαμε σε άρθρο του Ζιλ ντ’ Αϋμερί στο αμερικανικό διαδικτυακό περιοδικό Swans (Ο κύκλος της απάτης - Χαρτογραφώντας τα πλήθη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Βαλκάνια, 23.7.2001), όπου από μία ανώνυμη καταχώρηση μέσω της λίστας ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Balkan Human Rights του κ. Δημητρά, τον Μάιο του 2001, ξεκίνησε με μία φήμη σχετικά με «την καταστροφή στοιχείων που αφορούσαν εγκλήματα εις βάρος Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου. Η πληροφορία αυτή που διεσπάρη μέσω των συνδέσμων του Ε.Π.Σ.Ε. αφορούσε την ανέλκυση από τον Δούναβη, στις Σιδηρές Πύλες κοντά στο Κλάδοβο της Σερβίας ενός παγωμένου φορτηγού γεμάτου από πτώματα, την 6η Απριλίου του 1999. Η πηγή του, έγραφε το μήνυμα, ήταν το Ανθρωπιστικό Νομικό Κέντρο (Humanitarian Law Center) του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι. Η επόμενη λογική κίνηση ήταν να επισκεφθεί κανείς την ιστοσελίδα του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, η οποία αποτελεί τμήμα των ιστοσελίδων των Βαλκανικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί, η αναφορά παρέπεμπε πίσω στην Λίστα Βαλκανικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000 από ... τις ιστοσελίδες των Βαλκανικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)!»
Για να μην μακρηγορούμε η πληροφορία ανακυκλωνόταν από διάφορες Μ.Κ.Ο. και χορηγούμενα από την «Ανοικτή Κοινωνία» ΜΜΕ και φορείς, χωρίς εν τέλει να μπορεί να διασταυρωθεί κάποια αυθεντική και αξιόπιστη πηγή.
Τα υποκαταστήματα του Σόρος όχι μόνον, διαμορφώνουν γνώμη και κατασκευάζουν ειδήσεις αλλά μπορούν και πληρώνουν - ουσιαστικά αγοράζουν - τα νέα που που κατασκευάζονται. Μπορούμε να θυμηθούμε τις βαλίτσες με τα μετρητά που προωθήθηκαν στην αντιπολίτευση λίγο πριν τις εκλογές της Γιουγκοσλαβίας το 2000 ή και τα εκατομμύρια που μοιράστηκαν τόσο στον νυν Γεωργιανό πρόεδρο και τους υποστηρικτές του όσο και στον Γιούσενκο της Ουκρανίας κατά την πορτοκαλί επανάσταση. Κατασκευάζουν ειδήσεις και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, όχι μόνον την τοπική αλλά και την διεθνή. Μία κοινή γνώμη που δεν έχει ιδέα από πού προέρχονται όλα αυτά που της σερβίρονται στο πιάτο ως εγκλήματα, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ρατσισμοί κ.ο.κ.

Κυριακή, Νοεμβρίου 20, 2011

Έσβησε ένας μεγάλος Έλληνας...


Απεβίωσε ο Νεοκλής Σαρρής

Σε ηλικία 71 ετών πέθανε σήμερα Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 τα ξημερώματα, ο καθηγητής της Κοινωνιολογίας της Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Νεοκλής Σαρρής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έδινε τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Νεοκλής Σαρρής γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήταν απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Κωνσταντινούπολης, Αθηνών και Γενεύης. Διετέλεσε σύμβουλος επί των πολιτικών υποθέσεων του Αοίδιμου Οικουμενικού Πατριάρχου Κύρου Αθηναγόρα.
Διαδέχθηκε τον Ιωάννη Ζίγδη στην προεδρία της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ).
Ειδικός επί ελληνοτουρκικών θεμάτων, εκτός από πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος, διατέλεσε και καθηγητής παραγωγικών και ανωτέρων Σχολών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Στις εκλογές του 2009 ήταν υποψήφιος βουλευτής, συνεργαζόμενος με τη Δημοκρατική Αναγέννηση, τοποθετημένος στην τιμητική τελευταία θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας του κόμματος.
Η κηδεία του Νεοκλή Σαρρή θα γίνει από το Πρώτο Νεκροταφείο την Τρίτη στις 3 το απόγευμα.

Νεοκλής Σαρρής
Η αποβίωση ενός μεγάλου ανθρώπου

Τον Νεοκλή θα τον θρηνήσει η οικογένειά του και θα λείψει στο αμούστακο παιδί του. Θα λείψει και σε όσους από εμάς έτυχε να τον γνωρίσουμε από κοντά και νοιώσαμε την ανθρωπολογική του βαθύτητα, τη δύναμη του πνεύματός του και τον τίμιο και ακέραιο χαρακτήρα του. Θα λείψει όμως και από όσους τον γνώρισαν σαν πανεπιστημιακό δάσκαλο, σαν πνευματική μορφή και σαν μοναδικά εμβριθή γνώστη της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής σε δύσκολα πεδία όπου η γνώση σπανίζει και οι γνώμες κυριαρχούν. Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε θα θυμόμαστε αυτό που συνολικά ήταν: Μια μεγάλη ανθρώπινη μορφή και ένα σπανίζων είδος προικισμένου φορέα της μακραίωνης ελληνικότητας.
Δύο λόγια μόνο θα πω όπως τον γνώρισα ως ακαδημαϊκό, ως άνθρωπο και ως φίλο. Συναντηθήκαμε πριν δύο περίπου δεκαετίες, όταν εντάχθηκα στο Πάντειον Πανεπιστήμιο όπου και αυτός δίδασκε. Ακαριαία με εντυπωσίασε η ευθύτητά του, η ειλικρίνειά του, η καλοσύνη του και η βαθιά πρωτογενής και βιωματική συνάμα και ακαδημαϊκή γνώση της Τουρκίας. Επίσης ο μετριοπαθής του χαρακτήρας και η μετριοφροσύνη του. Συνδυασμός προτερημάτων που δεν συναντάς εύκολα. Περισσότερο με εντυπωσίασε το γεγονός ότι ακόμη και γι' αυτούς που του επιτίθονταν ανελέητα και άδικα δεν ένοιωθε μίσος. Λίγη πίκρα μόνο, συμπάθεια για την κατάντια τους και ετοιμότητα να συζητήσει μαζί με όλους και για όλα.
Πιο καλά, αν όχι πολύ καλά, τον γνώρισα όταν έκανε την επιμέλεια του βιβλίου του Αχμέτ Νταβούτογλου, Στρατηγικό Βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας το οποίο εγώ μεν πρότεινα να κυκλοφορήσει στην ελληνική γλώσσα, πλην τη μετάφρασή του ο Νεοκλής επιθυμούσε διακαώς. Πέραν της γνωστής θέσης «να γνωρίσουμε τον αντίπαλό μας» οι λόγοι είναι βαθύτεροι. Πρωτίστως ήθελε οι συμπατριώτες του να ακούσουν από έναν κορυφαίο τούρκο ηγέτη και ακαδημαϊκό αναλυτή τα ίδια πράγματα που ο ίδιος επί δεκαετίες τους έλεγε, όταν ανάλυε την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.
Ο Νεοκλής Σαρρής εδώ και πολλές δεκαετίες πρόσφερε στους νεοέλληνες κάτι ανεκτίμητο: Μια βαθιά, μοναδικά εξειδικευμένη και απίστευτα ακριβής γνώση της διαδρομής, της συγκρότησης, του χαρακτήρα, της φυσιογνωμίας και του τρόπου σκέψης των Τούρκων. Λαό που όχι μόνο δεν μισούσε αλλά και που ένοιωθε πως, αν και βαθύτατα Έλληνας, ο ίδιος υπήρξε γέννημα θρέμμα της ταραχώδους, αντιφατικής και τραγικής πορείας του νεοτουρκικού κράτους. Μαζί τους μεγάλωσε, βίωσε την τουρκική κοινωνία και τις αντιθέσεις της και μελέτησε επιστημονικά τη συγκρότησή της και την εξέλιξή της. Τελικά, όπως οι περισσότεροι Έλληνες της Ανατολής ξεριζώθηκε και βρέθηκε στο νεοελληνικό κράτος. Είχε την πνευματική και ηθική δύναμη, εν τούτοις, να μην βλέπει εχθρικά τον τουρκικό λαό. Παρέμεινε φίλος με όσους τούρκους γνώριζε και επικοινωνούσε συχνά μαζί τους. Ο Σαρρής ουσιαστικά βίωσε απέραντα την αντιφατική συγκρότηση του νεοτουρκικού κράτους, την επικινδυνότητά του, την ποικιλόμορφη ανθρωπολογική σύνθεση της κοινωνίας του και τις τραγικές αντιθέσεις της αλλά και τις συγγένειες μαζί μας. Αναμφίβολα, ο Νεοκλής Σαρρής όσο κανείς άλλος ήταν σπάνιος γνώστης της διαφοροποιημένης ανθρωπολογικής δομής του λαού του νεοτουρκικού κράτους και των ιδιομορφιών της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.
Τα δύο τελευταία χρόνια και κυρίως στη φάση της επιμέλειας του Στρατηγικού Βάθους είχαμε πολύωρες συζητήσεις, οπότε και τον κατάλαβα βαθύτερα και πλατύτερα. Ο Νεοκλής Σαρρής, συνθέτοντας με μοναδικό και απαράμιλλο τρόπο βιωματική γνώση και ακαδημαϊκή γνώση, πολλές φορές μου εξιστορούσε τη διαδρομή των προπάππων του, της οικογένειάς του, των φίλων του στη Μικρά Ασία μέχρι και τον ξεριζωμό τους. Μεταξύ σοβαρού και αστείου του πρότεινα να του πάρω συνέντευξη για να γράψω την προσωπική και πολιτική βιογραφία του. Θα άξιζε τον κόπο γιατί ο Νεοκλής Σαρρής, πνευματικά, βιωματικά και γνωστικά, κυριολεκτικά ενσάρκωνε τη νεότερη ιστορία των νεοελλήνων.
Ο Νεοκλής μιλούσε πάντοτε ισορροπημένα, δίκαια, σωστά και με ακρίβεια που τσάκιζε κόκκαλα. Έλαχε να βρεθώ μαζί του με τούρκους φίλους του και συναδέλφους του. Με άφησε άφωνο ο σεβασμός των Τούρκων για τον Σαρρή. Τον θεωρούσαν τον καλύτερο τουρκολόγο. Αυτό όμως ήταν και το πρόβλημα στην προσωπική και ακαδημαϊκή παρουσία του στο νεοελληνικό κράτος. Τα εγχώρια καθωσπρέπει τρωκτικά, τα ίδια που τελικά κατέστρεψαν το νεοελληνικό κράτος, τον κτυπούσαν ασταμάτητα και ανελέητα. Μιλούμε για τα γνωστά σε όλους μας τρωκτικά στα ποικίλα πεδία της πολιτικής, της επικοινωνίας και της δήθεν επιστήμης που δεν ήθελαν μια τέτοια φωνή να ακούγεται. Το εγχώριο ξενοκρατικό σύστημα που υιοθετούσε μια καταστροφική κατευναστική στάση απέναντι στην Άγκυρα, δεν ήθελε να ακούγεται η φωνή του Σαρρή. Ανθρώπους όπως τον Σαρρή η συμβατική σοφία επιχειρεί πάντοτε να τους κλείσει το στόμα. Είναι όμως σαν να προσπαθεί κανείς να δέσει έναν γίγαντα με κλωστές. Δεν κατάφεραν να τον καταδικάσουν σε σιωπή. Μόνο δολοφονούσαν τον χαρακτήρα του νυχθημερόν και είναι αλήθεια μερικές φορές τον εκνεύριζαν. Ο Νεοκλής παρέμεινε πάντα ο ίδιος: Ένας εγγενώς ήπιος άνθρωπος, γεμάτος καλοσύνη για όλους, ταυτόχρονα δυνατός, αδέκαστος και ακλόνητος, κύρια έγνοια του οποίου ήταν να διατυπώνει απερίφραστα εδραία και αληθή επιχειρήματα και να μην αδικεί κανέναν.
Μεγάλες ανθρώπινες μορφές όπως ο Νεοκλής Σαρρής, όταν αποχωρούν από τον γήινο κόσμο, συνεχίζουν να είναι μαζί μας με το πνεύμα τους, την πανίσχυρη προσωπικότητά τους και τις βαθυστόχαστες αναλύσεις τους. Η επιβλητική παρουσία του Νεοκλή Σαρρή ήταν πάντα ζωντανή και δυνατή και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Ο Νεοκλης Σαρρής θα είναι πάντα μαζί μας. Καλό ταξίδι Νεοκλή.

Παναγιώτης Ήφαιστος 19.11.2011

http://www.ifestosedu.gr/
info@ifestosedu.gr

Τετάρτη, Νοεμβρίου 16, 2011

Βιβλιοπαρουσίαση


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

πολιτιστικς σύλλογος «νδοχώρα»
σς προσκαλε στν παρουσίαση το βιβλίου
«Μακεδονικά»
πο θ πραγματοποιηθε
στν πολυχρο πολιτισμο
«Δεσμο λλήνων» (Πασαλίδη 29, Κ. Τούμπα),
τ Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011, 7 μ.μ.
Γι τ βιβλίο θ μιλήσουν:
  • Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, στορικός - συγγραφέας
συγγραφέας το βιβλίου Δημήτρης Εαγγελίδης

Δευτέρα, Νοεμβρίου 14, 2011

Χειμωνιάτικη Έδεσσα

Τρεις ωραιότατες ...χειμωνιάτικες φωτογραφίες της Έδεσσας, από έναν πολλά υποσχόμενο νέο φωτογράφο. Για περισσότερες καλλιτεχνικές φωτογραφίες του ίδιου, εδώ:
ΔΕΕ 

Κυριακή, Νοεμβρίου 13, 2011

Ημερίδα στο Ν. Πετρίτσι


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΡΤΣΟΒΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ»
Νέου Πετριτσίου Σερρών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενεργώντας σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου μας, το οποίο μας δεσμεύει για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και τη συνεργασία με άλλους Συλλόγους ή οργανώσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό, διοργάνωσε σήμερα 12 Νοεμβρίου 2011, στο Νέο Πετρίτσι Σερρών Ημερίδα με θέμα ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Στην Ημερίδα μετείχαν Μακεδονικά Σωματεία από όλη τη Μακεδονία, αντιπρόσωποι των οποίων είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ενημέρωση που έλαβαν από τις εισηγήσεις που προηγήθηκαν.
Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι:

1. Το σλαβόφωνο ιδίωμα που ομιλείται σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας δεν έχει ΚΑΜΜΙΑ σχέση με τη γλώσσα που ομιλείται στα Σκόπια. Αποτελεί δε πολιτιστικό θησαυρό, τον οποίον οφείλουμε να διαφυλάξουμε, και πρέπει να ομιλείται άφοβα από τους Μακεδόνες Έλληνες (για όσους το χρησιμοποιούν).

2. Οι Μακεδόνες ΔΕΝ μπορεί να μην είναι Έλληνες και ως εκ τούτου η χρήση του όρου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ πρέπει να χρησιμοποιείται για να προσδιορίζει γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, και όχι εθνική ταυτότητα.

3. Η φωνή των Μακεδόνων Ελλήνων δυστυχώς ΔΕΝ ακούγεται στο εξωτερικό, αλλά ούτε στο εσωτερικό της Ελλάδας, καθώς το επίσημο Ελληνικό κράτος σιωπά ενώπιον της υφαρπαγής και οικειοποίησης της Μακεδονικής Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς!

4. Η πλειοψηφία των Μακεδονικών Σωματείων συμφώνησε στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και πολιτιστικής ανάπτυξης με σκοπό την ανάδειξη και διατήρηση των αξιών και των παραδόσεων της Μακεδονικής Ελληνικής Οικογένειας!

Μερικές ημέρες πριν, πραγματοποιήθηκε μαζική αποστολή ΑΝΩΝΥΜΗΣ επιστολής δυσφήμισης του Συλλόγου μας, από ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ προς Πολιτιστικούς Συλλόγους, με την οποία ζητούσαν από αυτούς να ΜΗΝ παρευρεθούν στην εν λόγω Ημερίδα. Οι σκληροί χαρακτηρισμοί που μας προσάπτουν και η παραπλάνηση που επιχειρούν να πετύχουν, αποτελούν στοιχεία συκοφαντικής δυσφήμισης και αποτελούν αντικείμενο εισαγγελικής παρέμβασης.

Νέο Πετρίτσι 12 Νοε 2011

ΤΟ ΔΣ
 
 

Τετάρτη, Νοεμβρίου 09, 2011

Ομοσπονδία Μακεδονικών Συλλόγων


Για την Ίδρυση Ομοσπονδίας
Μακεδονικών Συλλόγων

Σημαντικές εξελίξεις προδιαγράφονται σύντομα στον χώρο των γηγενών Μακεδόνων Ελλήνων με την προσπάθεια ίδρυσης Ομοσπονδίας, η οποία θα εκπροσωπεί τους γνήσιους Μακεδόνες και θα δώσει μια βροντερή απάντηση στους σκοπιανούς απατεώνες και τα τσιράκια τους. Ακολουθούν ανακοινώσεις για το θέμα αυτό.
ΔΕΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Σταρτσοβιτών και Φίλων "Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ" Νέου Πετριτσίου Σερρών θα διοργανώσει ημερίδα το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011, με θέμα "ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ", στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη μας Αγίου Μηνά!
Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση όσων Μακεδονικών Συλλόγων επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Μακεδονικών Συλλόγων (ή όπως αλλιώς θα ονομασθεί)! Καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα (ομιλητές), να αναφερθεί ότι όσοι από τους φίλους επιθυμούν, μπορούν να έρθουν από την Παρασκευή στο πανηγύρι του Αγίου Μηνά, οπότε και γίνεται η Γιορτή Τσίπουρου με τους ήχους των ζουρνάδων (παραδοσιακό Σερραϊκό γλέντι)! Το Σαββάτο το πρωί θα λειτουργήσουμε στην εκκλησία του Αγίου Μηνά του Σταρτσόβου, που βρίσκεται 15 χλμ από τα σύνορα (στη Βουλγαρία). Σε αυτόν το Ναό οι Σταρτσοβίτες κρύβονταν από τους κομιτατζήδες..και η λειτουργία παραγματοποιείται κάθε χρόνο κάτω από μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Το απόγευμα του Σαββάτου θα γίνει η ημερίδα για το Μακεδονικό. Την Κυριακή το πρωί θα γίνει ξενάγηση στα Οχυρά του Μεταξά και βαρκάδα στον υδροβιότοπο της λίμνης Κερκίνης!

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Αγαπητοί Μακεδόνες,
Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα με θέμα «ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ» το Σάββατο 12 Νοέμβρη 2011 στο Νέο Πετρίτσι Σερρών.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ελευθέριος Καραγιάννης, ο οποίος υπηρέτησε την Διπλωματική Υπηρεσία επί 37 έτη. Πρέσβυς στην Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας, στο Πακιστάν και Αφγανιστάν, στην Τσεχική Δημοκρατία και Μόνιμος Αντιπρόσωπος στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Το 1990-93 ήταν ο διμερής διαμεσολαβητής της χώρας μας για την επίλυση της Σλαβικής επιβουλής, εκ μέρους των Σκοπίων, κατά της Μακεδονίας και ο πρώτος Αρχηγός της Ελληνικής Αντιπροσωπείας για την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Δημητρίου Ευαγγελίδη (Εθνολόγος) σχετικά με τη δημιουργία, το παρόν και το μέλλον του Γλωσσικού Ιδιώματος, που άνθρωποι της FYROM ονομάζουν «Μακεδονική Γλώσσα».
Ο Παναγιώτης Σαββίδης (δημοσιογράφος της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ») θα δείξει την προπαγάνδα των γειτόνων στο διαδίκτυο. Η παραποίηση εικόνων Ελληνικών γλεντιών και η οικιοποίηση από τους Ψευτομακεδόνες της πολιτιστικής μας παράδοσης βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη διαδικτυακή πλατφόρμα.
Ο Δημήτριος Γιουματζίδης (συντονιστής του δικτύου ΚΟΙΝΟ των ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ) θα αποτυπώσει την κατάσταση σχετικά με την «πληρωμένη» εισβολή στους πολιτιστικούς Συλλόγους της Μακεδονίας και θα αναπτύξει μηχανισμούς θωράκισης των τελευταίων!
Η παρούσα επιστολή απευθύνεται σε ΟΛΑ τα Μακεδονικά Σωματεία που είναι ενεργά και έχουν ως προσανατολισμό τη διαφύλαξη του πολιτισμού μας. Ενός πολιτισμού που κινδυνεύει από προαποφασισμένες πρακτικές ξένων και, ενίοτε, εγχώριων κέντρων.
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε η οικονομική κατάρρευση μπορεί να σημάνει και την εθνική μας αλλοτρίωση! Όλοι πλέον ασχολούνται με την οικονομική τρομοκρατία και μείζονα θέματα όπως το Μακεδονικό Ζήτημα περιορίζονται στα αζήτητα. Σκοπός της συνάντησης θα είναι η δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασίας των Μακεδονικών Σωματείων ανα την Ελλάδα, ώστε να αναπτυχθεί η σχέση που θα μεταμορφωθεί σε ΔΥΝΑΤΗ φωνή των Μακεδόνων προς όλες τις κατευθύνσεις. Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και η σύναψη δεσμών μεταξύ μας, που θα οδηγήσουν σε κοινές εκδηλώσεις, σε ανταλλαγές και εν τέλει στην ...συσπείρωση! Σε αυτήν την προσπάθεια έχουμε συμπαραστάτες τις Παμμακεδονικές Ενώσεις της Υφηλίου, καθώς και ανθρώπους που ενδιαφέρονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ για υπεράσπιση του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού μας ως ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ.
Πολλοί αντιπρόσωποι Συλλόγων έρχονται σε επικοινωνία μέσω διαδικτύου, χωρίς να έχουν συναντηθεί ΠΟΤΕ! Η συνάντηση στο Πετρίτσι θα δώσει την ευκαιρία στους «διαδικτυακούς φίλους» να γνωριστούν!
Οι επισκέπτες που θα έρθουν από την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου θα έχουν την ευκαιρία να γλεντήσουν με παραδοσιακά όργανα των Σερρών (νταούλι και ζουρνάδες) και να απολαύσουν άφθονο δωρεάν τσίπουρο στη Γιορτή Τσίπουρου που διοργανώνεται!!! Στο πανηγύρι θα λειτουργεί αγορά βιολογικών προϊόντων. Το Σάββατο το πρωί θα μεταφερθούμε στο Στάρτσοβο, την χαμένη μας πατρίδα, που βρίσκεται 15 χλμ από τα σύνορα με τη Βουλγαρία. Εκεί θα τελέσουμε Θεία Λειτουργία (με Σταρτσοβίτη Ιερέα) στον Ι.Ν.Αγίου Μηνά, όπου τελέσθηκαν θαύματα του Αγίου Προστάτη μας και σώθηκαν οι Σταρτσοβίτες από τους κομιτατζήδες στις αρχές του 20ου αιώνα! Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας οι επισκέπτες θα ξεναγηθούν στην Μητρόπολη του Ελληνισμού (επί τουρκοκρατίας) το Μελένικο. Πρόκειται για την πόλη των γραμμάτων και του εμπορίου, χτισμένη σε ιδιαίτερης ομορφιάς τοπίο. Πασίγνωστη για τα κρασιά της (ακόμη και σήμερα) αποτελεί μια πόλη-φάντασμα της Ελληνικής αρχοντιάς. Όσοι επισκέπτες παραμείνουν και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Οχυρό του Ιστίμπεη (της Γραμμής Μεταξά) και να υποκλιθούν στο μεγαλείο της Ελληνικής ανδρείας! Θα ακολουθήσει ξενάγηση στον υδροβιότοπο της λίμνης Κερκίνης!!!
Παρακαλώ να ενημερώσετε μέχρι την Κυριακή 6 Νοέμβρη για την παρουσία σας (αριθμός συμμετεχόντων), καθώς και για τους αντιπροσώπους (ονομαστικά) που θα λάβουν μέρος στη στρογγυλή τράπεζα.

Κυριακή, Νοεμβρίου 06, 2011

Μακεδονικά


Μόλις κυκλοφόρησε!

Πρόλογος

Στο βιβλίο αυτό έχω συγκεντρώσει τρεις εργασίες μου με κεντρικό θέμα την Μακεδονία και ειδικότερα το ζήτημα της εθνολογικής σχέσης των αρχαίων Μακεδόνων με τα υπόλοιπα ελληνικά φύλα, το ζήτημα του γλωσσολογικού προσδιορισμού της λαλιάς των αρχαίων Μακεδόνων και τέλος το ακανθώδες ζήτημα του ιδιώματος που ομιλείται σε κάποιες περιοχές της σημερινής Μακεδονίας.
Η πρώτη εργασία, με τίτλο «Οι Γιαούνα Τακαμπάρα των Περσικών επιγραφών», αναρτήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2009 στο ιστολόγιο «ΕΘΝΟ-ΛΟΓΙΚΑ» (http://ethnologic.blogspot.com/) και τον επόμενο χρόνο αναρτήθηκε στην ομογενειακή ιστοσελίδα Macedonia Evidence στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://macedonia-evidence.org/persians.html σε μετάφραση στα αγγλικά του διεθνώς γνωστού αρχαιολόγου Καθηγητή Στέφανου Γ. Μίλλερ (Stephen G. Miller), τον οποίο ευχαριστώ για μια ακόμα φορά (δες και εδώ: http://edessadee.blogspot.com/2011/11/blog-post_02.html).
Η δεύτερη εργασία, με τίτλο «Η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων», περιλαμβάνει μια καταγραφή, αλλά και σύνθεση, των πλέον προσφάτων εξελίξεων και επιστημονικών συμπερασμάτων για το ζήτημα αυτό, ξεκαθαρίζοντας τις μέχρι τώρα αμφισβητήσεις και αμφιβολίες για την γλωσσολογική τοποθέτησή της. Σήμερα, η διεθνής επιστημονική κοινότητα, στην συντριπτική της πλειονότητα, αποδέχεται ότι η καθομιλουμένη στην Μακεδονία της κλασσικής περιόδου (5ος-4ος αιώνας π.Χ.) ήταν μια ακόμη ελληνική διάλεκτος. Πρόκειται να δημοσιευθεί στον τρίτο τόμο/τεύχος του περιοδικού «Νέος Ερμής ο Λόγιος» τον Νοέμβριο του 2011.
Στην τρίτη εργασία μου, με τίτλο «Το γλωσσικό ιδίωμα των γηγενών σε περιοχές της Μακεδονίας», επιχειρώ να προσεγγίσω εθνο-γλωσσολογικά το ιδίωμα που ομιλείται ακόμη σήμερα σε κάποιες περιοχές της Μακεδονίας, τα «εντόπικα/εντόπια» ή μακεδονικό πίτζιν, όπως το ονομάζω. Μια πρώτη περιληπτική παρουσίαση αυτής της εργασίας πραγματοποιήθηκε στην 5η πανελλήνια συνάντηση που οργανώθηκε από το περιοδικό «Άρδην» και την εφημερίδα «ρήξη» στην Έδεσσα στις 28-30 Αυγούστου 2008 και στην συνέχεια, στις 19 Οκτωβρίου 2008 αναρτήθηκε στην γνωστή ιστοσελίδα www.antibaro.gr αποσπώντας ενθουσιώδη σχόλια και κριτικές. Επίσης παρουσιάστηκε στο 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Παμμακεδονικών Ενώσεων ανά την Υφήλιο, το οποίο διεξήχθη στο Λιτόχωρο της Πιερίας στις 9-12 Ιουλίου του 2009. Στα τρία χρόνια περίπου που μεσολάβησαν από τότε μέχρι σήμερα η εργασία αυτή βελτιώθηκε και συμπληρώθηκε με διαλεκτολογικούς χάρτες, σπάνιες φωτογραφίες-τεκμήρια, βιβλιογραφικές αναφορές κλπ, έτσι ώστε το τελικό κείμενο που περιλαμβάνεται εδώ, να είναι κατά το δυνατόν πιο άψογο.
Ελπίζω οι αναγνώστες, με την μελέτη αυτού του υλικού, να συμπληρώσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα θέματα.

Έδεσσα, 1η Σεπτεμβρίου 2011
Δημήτρης Ε. Ευαγγελίδης

Σάββατο, Νοεμβρίου 05, 2011

Η Έδεσσα που χάθηκε... (10)


Κιουπρί - Διακρίνεται η παλιά ξύλινη γέφυρα

Καρτ-ποστάλ της δεκαετίας του 1960

Καταρράκτες

Ποταμοβραχίονας

Το συντριβάνι στο Κιουπρί