Πέμπτη, Μαρτίου 31, 2011

Ελεγκτικό Συνέδριο

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 23813 50785
e-mail: press@edessa.gr                                                       Έδεσσα, 29 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επειδή πολλά γράφονται και ακόμα περισσότερα λέγονται σχετικά με την μη ύπαρξη συγκεκριμένων στοιχείων για το ταμειακό έλλειμμα που παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή από την απελθούσα, δίνουμε στην δημοσιότητα αντίγραφα των δύο επιστολών του Δημάρχου Έδεσσας προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την πρόσφατη (24-3-11) απάντηση που λάβαμε με την οποία δίνεται παραγγελία για διενέργεια εκτάκτου κατασταλτικού ελέγχου. Στις επιστολές του  Δημάρχου αναφέρονται επακριβώς οι λεπτομέρειες του ταμειακού ελλείμματος και επομένως μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος μετά από την ανάγνωσή τους να σχηματίσει τεκμηριωμένη άποψη για το θέμα.

                                                                                           Από το Γραφ. Τύπου


1η Επιστολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


                                                                                           Έδεσσα, 28.02.2011
                                                                                            Αρ. Πρωτ.:-3.815-


Προς: Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου
                                                Αθήνα


Κύριε Πρόεδρε,
Επιθυμώ να σας ενημερώσω για το σοβαρότατο πρόβλημα που έχει προκύψει στο Δήμο Έδεσσας σε σχέση με την παραλαβή του Ταμείου από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, για το οποίο κρίνουμε αναγκαία την συνδρομή της Υπηρεσίας σας.
Από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες και παρατυπίες σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, οι σημαντικότερες από τις οποίες συνίστανται στην έκδοση και κυκλοφορία μεταχρονολογημένων επιταγών, στην πληρωμή ποσών με απλή προσκόμιση τιμολογίων, χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και χωρίς να έχουν ελεγχθεί από τον αρμόδιο Επίτροπο, με αποτέλεσμα την ύπαρξη ταμειακού ελλείμματος ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (2.323.798,59 €).
Παρά τις συνεχείς έγγραφες προσκλήσεις και προφορικές πιέσεις τόσο εμού του ιδίου, όσο και του αρμοδίου Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Ι. Μουράτογλου, για την έγκαιρη παράδοση του Ταμείου, αυτό δεν κατέστη δυνατόν, λόγω των επανειλημμένων  αιτημάτων αναβολής εκ μέρους του Ταμία, με την δικαιολογία ότι υπάρχουν κάποια ποσά για τα οποία αναζητεί παραστατικά για την κάλυψή τους και ως εκ τούτου χρειαζόταν πίστωση χρόνου.
Όπως τελικώς απεκαλύφθη, το τελικό ποσό του ελλείμματος ανήλθε, όπως προαναφέρθηκε στο ποσό των 2.323.798,59 Ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
(Α) Σύνολο προκαταβολών από ακυρωθέντα εντάλματα          337.941,55 €
(Β) Σύνολο προκαταβολών χωρίς τιμολόγια και εντάλματα  1.745.786,39 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ (Α+Β)                                                 2.083.727,94 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2010                                           3.983.597,12 €
                                                                            Διαφορά          1.899.869,18 €
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31-12-2010 ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 413.999,59 €
                                                             ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ          5.817,92 €
                                    ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛ. ΚΥΚΛΟΦ.         5.747,03 €
                                   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ  1.474.304,64 €
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛ. ΝΠΔΔ      ΚΑΠΗ                       185.926,82€
                                «                           ΚΕΦΟ                       262.287,13€
ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΟΙΚ. ΕΤΩΝ                      401.280,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  2.323.798,59 €.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ενημέρωση.   

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ              

                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ               

2η Επιστολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


                                                                                        Έδεσσα, 22.03.2011
                                                                                          Αρ. Πρωτ.:-5282-

Προς: Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου
                                                Αθήνα


Προς: Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου
Κοιν.: 1. Υπουργό Οικονομικών
           2. Υπουργό Εσωτερικών
                                        Αθήνα
           3. Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
                                                     Θεσσαλονίκη


Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του με αριθ. Πρωτ. 3815/28.02.2011 εγγράφου μας με το οποίο σας ενημερώσαμε αναλυτικά για τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε μετά από την ανάληψη των καθηκόντων μας και κατά την διαδικασία παραλαβής του Ταμείου, ανανεώνουμε το αίτημά μας για την συνδρομή της Υπηρεσίας σας, η οποία είναι πλέον όχι μόνον απαραίτητη, αλλά και κατεπείγουσα εν όψει της διαμόρφωσης του νέου Προϋπολογισμού του Δήμου και της προθεσμίας κατάθεσής του μέχρι 31-03-2011. 
Υπενθυμίζουμε ότι διαπιστώθηκαν εκκρεμότητες και παρατυπίες σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, οι σημαντικότερες από τις οποίες συνίστανται στην έκδοση και κυκλοφορία μεταχρονολογημένων επιταγών, στην πληρωμή ποσών με απλή προσκόμιση τιμολογίων, χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και χωρίς να έχουν ελεγχθεί από τον αρμόδιο Επίτροπο, με αποτέλεσμα την ύπαρξη συνολικού ταμειακού ελλείμματος ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εξηνταεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων  ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.069.584,80 €).
                Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ενημέρωση.   


                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ             

                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ                          


Απάντηση Προέδρου Ελεγκτικού
Τετάρτη, Μαρτίου 30, 2011

Δραστηριότητες του Δημάρχου Έδεσσας


ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 23813 50785
e-mail: press@edessa.gr                                             Έδεσσα, 29 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥ
           
Το Σάββατο 27-3-2011 επισκέφθηκε στο Γραφείο του τον Δήμαρχο Έδεσσας κ. Δημήτρη Γιάννου, ο Βουλευτής του Νομού κ. Βασίλης Γιουματζίδης.
            Ο κ. Γιάννου ενημέρωσε  τον κ. Γιουματζίδη για τα τρέχοντα και επείγοντα θέματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος σε σχέση με τους κεντρικούς φορείς και ζήτησε την αρωγή του Βουλευτή στην ταχεία διεκπεραίωση ή στην επίλυσή τους.
            Την Δευτέρα 28-3-2011 ο Δήμαρχος κ. Γιάννου πήρε μέρος στην Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική πρωτοβουλία της κ. Τζάκρη, στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων με σκοπό την ένταξη στα Μέτρα 2.9 και 2.11 του ΕΠΠΕΡΑΑ έργων διαχείρισης υγρών αστικών αποβλήτων (μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης) στους αντίστοιχους Δήμους του Νομού μας.  
            Στην Σύσκεψη συμμετείχαν η Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θ. Τζάκρη, ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων κ. Ανδρεαδάκης και οι Δημάρχοι Έδεσσας κ. Γιάννου, Πέλλας κ. Στάμκος και Αλμωπίας κ. Πασόης.
            Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο Μέτρο 2.11 η συμμετοχή του Δημάρχου Έδεσσας στην συζήτηση υπήρξε αποφασιστική με αποτέλεσμα την ένταξη στο Μέτρο της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της Άρνισσας, μαζί με το αντίστοιχο δίκτυο αποχέτευσης και τον συλλεκτήριο αγωγό, συνολικού προϋπολογισμού 6,9 εκατ. ευρώ, ο φάκελος του οποίου θα κατατεθεί από το Δήμο εντός των ημερών. Ζητήθηκε επίσης από τον κ. Ανδρεαδάκη η προετοιμασία για την έκδοση πρόσκλησης μέχρι τέλους του έτους για περιοχές natura, στην οποία θα μπορούσαν να υποβληθούν φάκελοι για περιοχές όπως το Νησί, τα Βρυττά, το Λουτράκι, οι Πρόμαχοι κ.α., οι οποίες αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν χαμηλή μελετητική ωριμότητα.

Από το Γραφείο Τύπου

Τρίτη, Μαρτίου 29, 2011

Μακεδονικά ερωτήματα

Μακεδονικά ερωτήματα


Του Κωνσταντίνου Χολέβα
Πολιτικού επιστήμονα

Το προηγούμενο άρθρο μου για την εσωτερική αναταραχή στα Σκόπια και τις τεταμένες σχέσεις της ΦΥΡΟΜ με όλους τους γείτονές της προκάλεσε ερωτήματα σε καλούς φίλους, επομένως οφείλω σήμερα να απαντήσω. Θυμίζω ότι το άρθρο εκείνο κατέληγε με την πρόταση να σταματήσουμε να συζητούμε για μία σύνθετη ονομασία του τύπου «Βόρεια Μακεδονία» και να επανέλθουμε στην αρχική θέση του αειμνήστου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή και των πολιτικών αρχηγών του 1992: Δηλαδή δεν δεχόμαστε να χρησιμοποιούν τα Σκόπια το όνομα «Μακεδονία» είτε μόνο του είτε ως σύνθετο είτε ως παράγωγο. Άλλωστε η εσωτερική σύγκρουση μεταξύ Αλβανών και Σλάβων (ψευδομακεδόνων) στη ΦΥΡΟΜ απειλεί την βιωσιμότητα και την ενότητα του κράτους. Πολλοί ξένοι αναλυτές προβλέπουν μία διάσπαση του σκοπιανού μορφώματος μεταξύ Βουλγαρίας και Αλβανίας ή τουλάχιστον μία μορφή χαλαρής ομοσπονδίας με αλβανικό, βουλγαρικό, σερβικό και άλλα καντόνια.

Το πρώτο ερώτημα που μού έθεσαν καλόπιστα είναι: Μα πώς θέλουμε να απαγορεύσουμε στα Σκόπια να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία, αφού κατέχουν το έδαφος της παλιάς «Σερβικής Μακεδονίας»; ...

Εμείς οι ίδιοι σε σχολικά βιβλία και ιστορικά άρθρα δεχόμαστε ότι μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13 η ιστορική Μακεδονία διαιρέθηκε σε τρία τμήματα. Το 51% περιήλθε στην Ελλάδα, το 39 % στη Σερβία και το 11% στη Βουλγαρία (περιοχή του όρους Πιρίν). Εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Κακώς διδάσκουμε ή γράφουμε μία μεγάλη ανακρίβεια. Οι συνθήκες του Λονδίνου (Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος) και του Βουκουρεστίου (Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος) του 1913 πουθενά δεν αναφέρονται σε τριχοτόμηση της Μακεδονίας. Διανέμονται τα ευρωπαϊκά εδάφη της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι συνθήκες μοίρασαν μεταξύ Ελλάδος, Σερβίας, Βουλγαρίας και της νεογέννητης τότε Αλβανίας τα βιλαέτια (οθωμανικές περιφέρειες) της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, του Μοναστηρίου, των Ιωαννίνων και του Κοσσόβου. Οι δε Σέρβοι ονόμασαν τα εδάφη βορείως της Ελληνικής Μακεδονίας αρχικά «Νότια Σερβία» και στη συνέχεια Βάρνταρσκα Μπανοβίνα (επαρχία του ποταμού Βαρδάρη, δηλαδή Αξιού) .

Το δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσον οι ΗΠΑ θα αφήσουν τη ΦΥΡΟΜ να διχοτομηθεί ή να καντονοποιηθεί. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούν ιδιαιτέρως ή να στενοχωρηθούν. Αν γίνει διχοτόμηση μεταξύ Βουλγαρίας και Αλβανίας ( ή Κοσσόβου) δεν έχουν πρόβλημα. Και η Βουλγαρία και η Αλβανία και το Κόσσοβο θεωρούνται σήμερα άριστοι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Άλλωστε ο αλβανικός εθνικισμός, ο οποίος απειλεί τα Σκόπια με απόσχιση των δυτικών επαρχιών, είναι το χαϊδεμένο παιδί των ΗΠΑ από το 1990 μέχρι σήμερα. Οι στρατηγικοί και διπλωματικοί αναλυτές της Αμερικής είδαν ότι η Ρωσία θα βασισθεί κυρίως στη Σερβία λόγω σλαβικών και θρησκευτικών δεσμών, η Γαλλία θα αξιοποιήσει τις παραδοσιακές σχέσεις της με τη Ρουμανία, η Γερμανία θα βασισθεί στη Σλοβενία και την Κροατία, παλιές επαρχίες της γερμανόφωνης Αυστρουγγαρίας. Έτσι έκαναν την επιλογή να αξιοποιήσουν ως διό τους υπομόχλιο τον αλβανικό αλυτρωτισμό. Με αυτό τον τρόπο πιέζουν τη Σερβία, το Μαυροβούνιο , τα Σκόπια και τη Σερβία, όπου υπάρχουν αλβανικές μειονότητες, χρησιμοποιούν το Κόσσοβο ως στρατιωτική βάση και επιπλέον καλοπιάνουν έναν μουσουλμανικό λαό στα Βαλκάνια για να εξισορροπήσουν τα προβλήματα που έχουν με τους μουσουλμάνους στη Μέση Ανατολή. Συμπέρασμα : Αν οι εντάσεις μεταξύ Σλάβων και Αλβανών στη ΦΥΡΟΜ οδηγήσουν σε οποιαδήποτε μορφή διασπάσεως της χώρας αυτής δεν βλάπτονται τα αμερικανικά συμφέροντα.


Το τρίτο ερώτημα που δέχθηκα είναι αν καλώς διατηρήσαμε σε ισχύ την Ενδιάμεση Συμφωνία Αθηνών-Σκοπίων του Σεπτεμβρίου 1995. Απαντώ ρητά και κατηγορηματικά: ΟΧΙ. Κακώς την αφήσαμε να ισχύει σιωπηρά μετά τον Σεπτέμβριο του 2002. Ήδη τα Σκόπια με βάση τη Συμφωνία αυτή μας ενάγουν ενώπιον του Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαίου , διότι θέσαμε ΒΕΤΟ στην ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Αντιθέτως εμείς δεν έχουμε διαμαρτυρηθεί δημοσίως ή σε διεθνή βήματα για τη συνεχή παραβίαση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας από την πολιτική ηγεσία της ΦΥΡΟΜ. Δύο «απαγορευμένες» ενέργειες, για τις οποίες δεν φωνάξαμε, εμφανίζονται στο Διαδίκτυο και πολλοί Έλληνες τις γνωρίζουν. Πέρσυ ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι κατέθεσε στεφάνι σε ένα μνημείο, επί του οποίου φαινόταν καθαρά ο χάρτης της «Μεγάλης Μακεδονίας». Η Θεσσαλονίκη και μέγα μέρος της Βορείου Ελλάδος περιλαμβάνονταν στον χάρτη. Επίσης το καλοκαίρι του 2010 ο κ. Γκρούεφσκι μίλησε σε συγκέντρωση σκοπιανών μειονοτικών στο χωριό Πούτετς της Αλβανίας (περιοχή Πρεσπών) και πίσω του φαινόταν πανηγυρικά ο Ήλιος της Βεργίνας! Θυμίζω ότι με την Ενδιάμεση Συμφωνία τα Σκόπια ανέλαβαν να μη χρησιμοποιούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή έκδοση το σύμβολο αυτό. Εξάλλου στα σχολεία τους οι μαθητές συνεχίζουν να μαθαίνουν ότι τα πραγματικά σύνορα της χώρας τους φτάνουν μέχρι τον ... Όλυμπο!


Τέλος απαντώ στο ερώτημα αν προ δύο ετών τα Σκόπια είχαν συμφωνήσει στο όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας-Σκόπια». Προφανώς το συζητούσαν, αλλά μόνο για να χρησιμοποιείται από την Ελλάδα και να υπάρχει στο καρτελάκι της χώρας στον ΟΗΕ. Ποτέ δεν δέχθηκαν να είναι αυτή η συνταγματική τους ονομασία. Απέρριπταν πάντοτε ένα όνομα για κάθε διεθνή χρήση ( erga omnes). Αλλά κι αν το δεχθούν για να εξασφαλίσουν την ελληνική υποστήριξη στο ΝΑΤΟ, σε ένα χρόνο θα απορρίψουν τη λέξη «Σκόπια» και θα παραμείνει μόνον ό όρος «Μακεδονία».

Κυριακή, Μαρτίου 27, 2011

Παραχαράκτες της Ιστορίας

Εμπορικές φιλοδοξίες και ιστορική παραχάραξη
γράφει ο Κώστας Χατζηαντωνίου

Δεν είναι νέα η προσπάθεια αναθεώρησης της Ιστορίας που εκτυλίσσεται στους καιρούς μας. Πάντα οι κοινωνικές και οι επιστημονικές εξελίξεις άλλαζαν την εικόνα και τις εκτιμήσεις επί των γεγονότων που αναπόφευκτα θα υπόκεινται εσαεί στην υποκειμενικότητα της ανθρώπινης παρατήρησης και αξιολόγησης. Στην Ελλάδα όμως, τα τελευταία χρόνια, δεν συμβαίνει αυτό. Αφού είδαμε και πάθαμε να απαλλαγούμε από την παραχάραξη που επεχείρησε τον εικοστό αιώνα η γνωστή (ταξική) σχολή ιστορικού υλισμού, βλέπουμε επ’ εσχάτοις να αναπτύσσεται στα (τρόπος του λέγειν) πανεπιστήμιά μας μια «νέα» τάση ιστορικού υλισμού. Η τάση αυτή, υβρίδιο όπου συναντώνται τα απωθημένα των παλαιών μαρξιστών και φιλοδοξίες των νέων καπιταλιστικών οργανισμών, χάριν της ελευθερίας του εμπορίου και των ιδιοτελών συμφερόντων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μάχεται να διαστρεβλώσει με απίστευτα και συνειδητά ψεύδη την ιστορική αλήθεια. Και επειδή κάθε ευφυής εμπορική φιλοδοξία πρέπει να επενδύεται με ανιδιοτέλεια και επιστημονικό μανδύα, η προσπάθεια αυτή εκτελείται στο όνομα της απομυθοποίησης και της συμφιλίωσης των λαών...Έσχατο σύμπτωμα αυτού του φαινομένου, επιστημονικά μεν φαιδρό στην ουσία του, αλλά εξοργιστικό λόγω της μετ’ επιτάσεως προβολής του από μεγάλο μέσο μαζικής ενημέρωσης, συνιστά η πρόσφατη απόπειρα να επανερμηνευθεί το κορυφαίο γεγονός της επαναστάσεως του 1821 αλλά και γενικότερα, η περίοδος της τουρκοκρατίας που προηγήθηκε. Οι στρατηγικές στοχεύσεις αυτής της απόπειρας είναι πολλαπλές και διόλου τυχαίες. Κατ’ αρχήν η αμφισβήτηση της μακραίωνης εθνικής μας πορείας με εισαγωγή μιας θεωρίας περί γεννήσεως του ελληνικού έθνους τον 18ο ή και τον 19ο αιώνα! Παρουσιάζονται «καθηγητές», αγράμματοι κοινωνιολογικά αφού αγνοούν τη διαφορά των εννοιών φυλή, έθνος, εθνικό κράτος αλλά και αστοιχείωτοι ιστορικά αφού αγνοούν (;) πληθώρα ιστορικών πηγών και μαρτυρίες που ομιλούν για ελληνική εθνική συνείδηση αιώνες νωρίτερα. Η αμφισβήτηση αυτή έχει τεράστια εθνική σημασία και τρομερές συνέπειες. Διότι αν η επανάσταση και οι πόλεμοι που ακολούθησαν τον 19ο και 20ο αιώνα δεν είναι ο απελευθερωτικός αγώνας ενός αρχαίου έθνους για να ανακτήσει την πολιτική του ελευθερία στις ιστορικές του κοιτίδες, είναι απλώς μια επεκτατική εξόρμηση, όπως ακριβώς υποστηρίζουν οι Τούρκοι ιστορικοί και διπλωμάτες.
Δεύτερη ιδέα αυτής της απόπειρας είναι η αμφισβήτηση της εθνικής μας συνέχειας, με επιλεκτική χρήση και διαστρέβλωση ακόμη και απόψεων του μέγιστου ιστορικού του έθνους Κων. Παπαρρηγόπουλου που ετόνιζε: «Η εθνότης αύτη διετηρήθη τοσούτον αναλλοίωτος καθ’ όλον το διάστημα της οσμανικής κυριαρχίας, ώστε δυνάμεθα να είπωμεν ότι το έθνος το διενεργήσαν την τελευταίαν επανάστασιν ουδαμώς, κατά τα συστατικά αυτού διέφερε του έθνους το οποίον ηναγκάσθη να υποκύψη εις τον ζυγόν». Μπορεί κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο το ελληνικό έθνος να αναμείχθηκε και να αφομοίωσε μια σειρά από φυλετικές ομάδες που κατήλθαν τότε ή και νωρίτερα, στον ελληνικό χώρο, «αλλά επί τουρκοκρατίας νέα ετερογενή στοιχεία δεν παρεισέφρησαν εντός της μεγάλης του ελληνικού έθνους ομάδος. Πολλοί χριστιανοί εξισλαμίσθησαν και συνετέλεσαν εις την αύξησιν του οσμανικού στρατού και πληθυσμού. Αλλ’ επί εκείνων όσοι διέσωσαν την ιδίαν θρησκείαν και γλώσσαν, ο οσμανικός όμιλος ουδόλως εθνολογικώς επενήργησε. Τα δύο στοιχεία έμειναν άμεικτα προς άλληλα, όπως το ύδωρ και το έλαιον. Το έθνος λοιπόν του 1821 υπήρξεν αυτό το έθνος του 1453. Ηθικώς, διανοητικώς και αριθμητικώς υπέστη αλλοιώσεις. Εθνολογικώς ουδεμίαν».
Τρίτη αρχή της διαβόητης πλέον αναθεωρητικής απόπειρας είναι η αναιδής αποκατάσταση της οθωμανικής κατοχής. Εδώ οι οργανωτές της επιχείρησης έκαναν το μοιραίο λάθος. Διότι απεκάλυψαν τις προθέσεις τους. Την πάση θυσία γεφύρωση ενός ιστορικού χάσματος χάριν προδήλων εμπορικών φιλοδοξιών των εμπνευστών και σπονσόρων τους. Οι συμφορές τις οποίες υπέστη το ελληνικό έθνος τα 400 χρόνια της δουλείας, που για ορισμένες περιοχές, ήταν σχεδόν διπλάσια, οι βίαιοι εξισλαμισμοί και οι εξωμοσίες για την απαλλαγή από τις αφόρητες καταπιέσεις, η διά πυρός και σιδήρου τουρκοποίηση της Μικράς Ασίας (που γνωρίζει από τον 11ο αιώνα την τουρκική βαρβαρότητα), οι ταπεινώσεις, οι αναρίθμητοι νεομάρτυρες, τα συνεχή επαναστατικά κινήματα, οι εκπατρισμοί, η ηθική αλλοίωση και η δημογραφική αποψίλωση, η κατάκτηση που «εμάρανεν επί πολύν χρόνον πάσαν αφορμήν πολιτισμού εν ταις αρχικαίς ταύταις αυτού εστίαις» στερώντας τον παγκόσμιο πολιτισμό από θησαυρούς ανεκτίμητους (μόνο στην Άλωση του 1453, μαρτυρεί ο καρδινάλιος Ισίδωρος, καταστράφηκαν στις βιβλιοθήκες της Πόλης πάνω από 120.000 τόμοι χειρογράφων), η διάλυση του εν γένει πολιτικού βίου, δεν φαίνεται να συγκινούν τους εμπνευστές της τηλεοπτικής παραχάραξης.
Κι όμως. Έστω «μειούμενον ολεθρίως κατά τον πληθυσμόν, την ευπορίαν, και την διανοητικήν και ηθικήν διάπλασιν», το ελληνικό έθνος, όπως έγραψε ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, επέζησε διότι «οι πατέρες ημών δεν έστερξαν την νέαν αυτών τύχην. Ουκ ολίγοι απεδήμησαν, οι δε πλείστοι υπέκυψαν μεν εξ ανάγκης, αλλά πάντοτε καθ’ εαυτούς διαμαρτυρόμενοι και επαναστατούντες εκ διαλειμμάτων οσάκις εύρισκον προς τούτο επιτηδείαν περίστασιν… Οι μόνοι δε οριστικώς διαλλαγέντες προς την νέαν των πραγμάτων κατάστασιν υπήρξαν οι διά του εξισλαμισμού εις τας τάξεις αυτής αυτομολήσαντες». Όπως, καλή ώρα, οι ιστορικοί αναθεωρητές μας που έφθασαν να ομιλούν για εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας. Δεν είπαν βέβαια ότι το οθωμανικό κράτος στην μέγιστη εσωτερική ακμή του, αρχές του 17ου αιώνα, είχε το ένα δέκατο των δημοσίων προσόδων που είχε το Βυζάντιο την εποχή της Μακεδονικής δυναστείας, σε έκταση πολύ μικρότερη της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Εκτός και αν ως πράξη ανάπτυξης θεωρούν το παιδομάζωμα, τον διαρκή φόρο αίματος των χριστιανικών πληθυσμών (ο Παπαρρηγόπουλος κάνει λόγο για 1.000.000 παιδιά τα οποία αρπάχθηκαν και εντάχθηκαν στους γενιτσάρους) και τις όλο και βαρύτερες καταχρήσεις των οργάνων της κατοχής και των ντόπιων συνεργατών τους που έκαμναν έναν αυτόπτη μάρτυρα, τον Γερμανό Γκέρλαχ να γράφει πώς «πολλάκις αι δυστυχείς μητέρες ανατείνουσαι τας χείρας προς τον ουρανόν ικέτευον τον Ύψιστον ν’ ανακαλέση παρ’ εαυτώ τους παίδας αυτών, ίνα μη περιπέσωσιν εις την εξουσίαν των απίστων». Ιδού πώς απαλείφθηκαν τα τουρανικά χαρακτηριστικά από το νεώτερο τουρκικό έθνος: Με τον διαρκή φόρο αίματος.
Και ασφαλώς δεν ήταν πράξη μεγαλοψυχίας ή ανεκτικότητας ότι δεν επιχειρήθηκε γενικός εξισλαμισμός. Απλώς, μια τέτοια εξέλιξη θα στερούσε τη φορολογική βάση των ραγιάδων που ήταν απαραίτητη για τον παρασιτικό βίο της κυρίαρχης οθωμανικής τάξης. Όχι πως έλειψαν περιπτώσεις ενδοτισμού και εκούσιου εξισλαμισμού ή το φαινόμενο γονείς να παραδίδουν πρόθυμα τα παιδιά τους για να ζήσουν με άνεση και να σταδιοδρομήσουν μέσα από τις τάξεις των κατακτητών. Μήπως όμως σε κάθε δουλεία δεν βλέπουμε το φαινόμενο αυτό; Μήπως στην περίπτωση μιας (μη γένοιτο) νέας κατάκτησης δεν θα βλέπαμε και πάλι την ίδια χαμέρπεια ή έστω την ίδια δειλία; Ήδη οι ελληνόφωνοι προπαγανδιστές του νεο- οθωμανισμού δεν συγκρατούνται από τον πόθο αυτής της προοπτικής. Άλλωστε και εδώ ο Παπαρρηγόπουλος είναι σαφής: «Τα μεγάλα αξιώματα αποδίδονταν εις τους εξωμότας».
Στην Ιστορία όμως δεν υπάρχουν μόνον αυτοί. Υπάρχουν ευτυχώς και εκείνοι που κρατούν τα έθνη ζωντανά. Και αυτοί υπήρξαν αναρίθμητοι στα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας. Και δεν ήταν «ελληνόφωνοι» όπως τους ονομάζουν οι «ιστορικοί» αναθεωρητές αλλά Έλληνες. Έλληνες συνειδητοί. Ελληνόφωνοι είναι οι σύγχρονοι εθελόδουλοι, οι βερέμηδες οπαδοί του οράματος Νταβούτογλου. «Ουδέποτε ο χριστιανισμός της Ανατολής και ιδίως ο ελληνισμός, καθ’ όλον τον μακρόν και πολυώδυνον αυτού βίον, υπέστη φλεβοτομίαν οίαν επί της τουρκικής κυριαρχίας». Αυτή είναι η αλήθεια. Αν οι εξωμοσίες αξίζουν τη συμπόνια μας, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να αντέξουν τις δυσκολίες της σκλαβιάς και υποκύπτουν έτσι για να απαλλαγούν από τις αφόρητες καταπιέσεις, ποιο αίσθημα ταιριάζει για όσους εξωμοτούν απλώς για να κερδοσκοπήσουν;
Αν το εμπόριο οδήγησε κάποιους συμπατριώτες μας σ’ αυτό το κατάντημα, η απάντησή μας πρέπει να’ ναι διπλή. Απάντηση επιστημονική για να καταδειχθούν τα απίστευτα ψεύδη που διακινούν αυτά τα συμφέροντα. Και απάντηση αγωνιστική, με διακοπή κάθε οικονομικής συναλλαγής με αυτά τα συγκροτήματα. Να είστε σίγουροι πως επειδή η ψυχή τους είναι η τσέπη τους αυτό θα τους ενοχλήσει περισσότερο από κάθε άλλο επιχείρημα. Αν δεν αντιδράσουμε σήμερα, αύριο ίσως να είναι αργά. Διότι «η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων» ολοένα πλησιάζει, ολοένα δυναμώνει.

Πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ευθύνη, τ. 4, Μάρτιος 2011, το οποίο φιλοξενεί ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα στην σύγχρονη λογοτεχνία της Κύπρου.


Τετάρτη, Μαρτίου 23, 2011

Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων


Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας


Με βασικό θέμα το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) με τίτλο «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Πέλλας στην Έδεσσα την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του κ. Σταύρου Τουφεγγόπουλου και τη συμμετοχή Δημάρχων του Νομού. Σύμφωνα με το Π.Δ.:
καταργούνται οι Τ.Ε.Δ.Κ. ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των Δήμων και στη θέση τους συστήνονται οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) που τα όριά τους ταυτίζονται με τα γεωγραφικά όρια των αιρετών περιφερειών. Εν προκειμένω η Π.Ε.Δ. στην οποία θ’ ανήκουν οι Δήμοι του Νομού μας ταυτίζεται με τα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• Την Κεντρική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο διαδέχεται η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Όσον αφορά τα όργανα και τους εκπροσώπους προβλέπονται συνοπτικά τα εξής: 
*Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας 200 ΜΕΛΗ = 38 Δήμαρχοι + 162 Δημοτικοί Σύμβουλοι
*Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας 25 Μέλη = 15 Δήμαρχοι + 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι
*Εκτελεστική Επιτροπή Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας 5 Μέλη
*Εποπτικό Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας 5 Μέλη
 Σε Νομούς με πέντε Δήμους συστήνεται Τοπική Επιτροπή
Υπηρεσιακά Παραρτήματα ανά Νομό συστήνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.. 
Γενική Συνέλευση Κ.Ε.Δ.Ε. = 500 Μέλη (325 Δήμαρχοι + 175 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Ε.Δ.Ε. = 31 Μέλη (21 Δήμαρχοι + 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
Εκτελεστική Επιτροπή 11 Μέλη
Εποπτικό 5 Μέλη
Εκπρόσωποι Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Στην Κ.Ε.Δ.Ε. = 68 Μέλη (38 Δήμαρχοι + 30 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
Νομός Πέλλας Εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας = 18 (4 Δήμαρχοι + 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι)
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΣ      Ανά Δήμο   Δήμαρχ.    Δημ. Συμβ.    Συμπολ.      Αντιπ.
ΑΛΜΩΠΙΑ           4                  1                       3                2                   1 
ΕΔΕΣΣΑ                4                  1                       3                2                   1 
ΠΕΛΛΑ                 7                  1                       6                4                   2 
ΣΚΥΔΡΑ                3                  1                       2                1                    1 
ΣΥΝΟΛΟ            18               4                    14                9                   5 
Ο διάλογος που αναπτύχθηκε κατάληξε στις εξής προτάσεις
1) Να συσταθεί Τοπική Επιτροπή (στη θέση του Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ.) σε κάθε Νομό ανεξαρτήτως των Δήμων του, στην οποία θα μετέχουν όλοι οι Δήμοι. Προφανής σκοπός της πρότασης είναι ο καλύτερος συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των Δήμων σε τοπικό επίπεδο καθώς και μεταξύ των Δήμων και της Π.Ε.Δ. 
2) Η χρηματοδότηση των Π.Ε.Δ. και τις Κ.Ε.Δ.Ε. να γίνεται από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) όπως γίνεται με τις Τ.Ε.Δ.Κ. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
3) Αναλογικότερη εκπροσώπηση των περιφερειακών Δήμων σε σχέση με τους Δήμους των μεγάλων αστικών κέντρων, με πλαφόν εκπροσώπησης στους μεγάλους αστικούς Δήμους ώστε οι πλεονάζουσες έδρες να κατανέμονται στους μικρότερους Δήμους και με αύξηση των Δημοτικών Συμβούλων της Γ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. κατά 100 Μέλη
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την απόφαση οι παραπάνω προτάσεις να κατατεθούν στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Κυριακή, Μαρτίου 20, 2011

Ο ποιητής και κριτικός λογοτεχνίας Μίμης Σουλιώτης στην ΈδεσσαΟ Καθηγητής Μίμης Σουλιώτης, ένας από τους αξιολογότερους ποιητές και κριτικούς λογοτεχνίας της χώρας μας, θα βρεθεί στην Έδεσσα, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας Ποίησης και μετά από πρόσκληση του Συλλόγου "Βιβλιόφιλοι Έδεσσας" και θα αναπτύξει το θέμα: "Τρόποι να διαβάζεις Ποίηση".
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου.

Παρασκευή, Μαρτίου 18, 2011

Δελτίο Τύπου 18-3-11


ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 23813 50785
e-mail: press@edessa.gr                                                       Έδεσσα, 18 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Όπως φαίνεται, οι δημότισσες και οι δημότες του Δήμου Έδεσσας, θα πληρώνουμε (μεταφορικά, αλλά και στην πράξη) για καιρό τα πεπραγμένα της προηγούμενης δημοτικής αρχής και δυστυχώς θα ταλαιπωρούμαστε όλοι μέχρι να μπορέσει η νέα διοίκηση του Δήμου να φέρει τα πράγματα σε μια σειρά.
Αναφερόμαστε στον θόρυβο που δημιουργήθηκε με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές των δημοτικών τελών, που πρόσφατα ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Επειδή ακούστηκαν πολλά και διάφορα, είμαστε υποχρεωμένοι να εξηγήσουμε τι ακριβώς συνέβη και για να μη κουράζουμε με νούμερα και λεπτομέρειες, θα προσπαθήσουμε να τα περιγράψουμε με έναν διαφορετικό τρόπο:
Σε ένα χωριό είχε οριστεί ένας υπεύθυνος να συντηρεί, να επισκευάζει και να προσέχει τον κεντρικό αγωγό που έφερνε από την πηγή νερό στα σπίτια και στα χωράφια του χωριού. Επί πλέον είχε αναλάβει να εισπράττει και τις εισφορές των χωριανών για τα έξοδα που χρειάζονταν για τις επισκευές κλπ του αγωγού. Κάποια μέρα ο αγωγός σταμάτησε να φέρνει το νερό και οι χωρικοί αφού έδιωξαν τον υπεύθυνο, έβαλαν στην θέση του νέο, ο οποίος διαπίστωσε ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη από κακή συντήρηση στον αγωγό και έτρεξε να πάρει από το χρηματοκιβώτιο τα χρήματα των εισφορών που έδιναν οι χωρικοί, ώστε να προχωρήσει στις επισκευές. Με έκπληξη διαπίστωσε ότι τα χρήματα ήσαν ελάχιστα και ψάχνοντας τα χαρτιά διαπίστωσε επίσης ότι πολλοί από τους χωρικούς είχαν να πληρώσουν χρόνια ολόκληρα! Αφού ενημέρωσε τους συγχωριανούς του για την κατάσταση τους δήλωσε ότι πρέπει να πληρώνουν παραπάνω ώστε να συγκεντρωθεί σύντομα ένα ποσό για να γίνουν οι επισκευές και σιγά-σιγά θα αρχίσει να μαζεύει τα χρωστούμενα, που όπως φάνηκε προέρχονταν κυρίως από χωριανούς που δεν είχαν κάποιο οικονομικό πρόβλημα, ώστε να αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές. Και ο παλιός υπεύθυνος; Αυτός, αντί να απολογηθεί για την αδιαφορία του, την επιπολαιότητα και την ανικανότητά του, άρχισε να κατηγορεί τον καινούριο υπεύθυνο για «ληστρική επιδρομή», για «φορομπηχτική πολιτική», για «κοινωνική αναλγησία» και άλλα τέτοια απίστευτα!
Και για να επανέλθουμε στην πραγματικότητα, η απελθούσα δημοτική αρχή οφείλει να εξηγήσει:
  1. Για ποιόν λόγο άφησε να συσσωρευτούν ανείσπρακτες οφειλές ετών στους λογαριασμούς του νερού ύψους πάνω από 300.000 € ; Εάν υπήρχαν αυτά τα χρήματα στα ταμεία του Δήμου θα υπήρχε ανάγκη αυξήσεων;
  2. Γιατί δεν έκανε έλεγχο στα δηλωμένα τετραγωνικά των διαμερισμάτων στην ΔΕΗ με βάση τα οποία πληρώνονται τα τέλη καθαριότητας κλπ των δημοτών προς τον Δήμο; Εάν όλοι οι δημότες πλήρωναν αυτά που πραγματικά τους αναλογούν, θα υπήρχε ανάγκη αυξήσεων;
  3. Γιατί επί τόσα χρόνια δεν φρόντισε να κατανείμει ορθολογικά τα διάφορα τέλη όπως άρδευσης, αγροτικής οδοποιΐας κλπ στους οικισμούς του «Καποδιστριακού» Δήμου και άλλοι οικισμοί να πληρώνουν λιγότερα και άλλοι περισσότερα; Ήταν λογικό να πληρώνει ο δημότης στο Ριζάρι για αγροτική οδοποιΐα  4,40 και στη Σωτήρα 2,20 € ; Γιατί να πληρώνει ο κάτοικος του Γραμματικού για το σπίτι του 1,50 € το τ.μ. και ο κάτοικος του Άγρα 0,86 € ; Δεν έπρεπε κάποτε να κλείσει η ψαλίδα και μάλιστα τώρα που προστέθηκαν και οι νέοι οικισμοί με την συγχώνευση του Δήμου Βεγορίτιδας;
  4. Γιατί απέκρυψε το γεγονός ότι για την συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών (Έδεσσα, Άρνισσα κλπ) οι αυξήσεις είναι μηδενικές;

Δυστυχώς, αυτά τα απλά ερωτήματα δεν πρόκειται να απαντηθούν ποτέ! Αντιθέτως ακούμε λαϊκίστικες κορώνες και κραυγές από τους υπαίτιους της σημερινής κατάστασης και τα φερέφωνά τους, που θυμίζουν την γνωστή έκφραση: «Εκεί που μας χρωστάγανε, ζητάνε και τα ρέστα»!

                                                                                                Από το Γραφ. Τύπου

Τετάρτη, Μαρτίου 16, 2011

Άρθρο του Γ. Πασχαλίδη


Από τον φίλο πρώην υπουργό Γιώργο Πασχαλίδη, υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη του ΠΑΣΟΚ για την Θεσσαλονίκη και νυν περιφερειακό σύμβουλο Κεντρικής Μακεδονίας, λάβαμε ένα μαίηλ με αποσπάσματα άρθρου του, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Κυριακής (13-3-2011), με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου στην Θεσσαλονίκη. Το δημοσιεύω με την παρατήρηση ότι όταν επιχειρούμε να "στρογγυλεύουμε" και να εξωραΐζουμε τα πράγματα υπέρ το δέον και τελικά ο αναγνώστης να αναρωτιέται "τι θέλει να πει ο ποιητής", τότε ο πολιτικός λόγος χάνει το νόημά του και μετατρέπεται σε "ξύλινο". Συγκριτικά προτρέπουμε τους αναγνώστες να διαβάσουν ένα αντίστοιχο άρθρο για το ίδιο θέμα εδώ: http://ethnologic.blogspot.com/2011/03/blog-post_16.html
ΔΕΕ

Ο Γ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Ανήκω σ’ εκείνους που επιλέγουν τον δρόμο της εκλογίκευσης της εξωτερικής πολιτικής, της εξομάλυνσης στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, της αποκλιμάκωσης μιας πολυδάπανης έντασης. Είναι όμως ένας δρόμος γεμάτος στροφές, εμπόδια, παγίδες. Είναι ελκυστικός, είναι δύσβατος, γι’ αυτό τα βήματα πρέπει να είναι μελετημένα, σταθερά, προσεκτικά», γράφει ο πρώην υπουργός και περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Πασχαλίδης σε άρθρο του στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Κυριακής (13-3-2011), με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου στην Θεσσαλονίκη.
Όπως σημειώνει:
           «Όταν συναντιούνται ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας  μαζί με τον καφέ, τα αστεία και τα δώρα που θα ανταλλάξουν είναι φυσικό πως κάτι παραπάνω θα πουν και όχι μόνο για να περάσει η ώρα.
 Σ’ αυτό το μείγμα εθιμοτυπίας και διπλωματίας κρίσιμο ζήτημα είναι η συναίσθηση και η ισορροπία των ρόλων καθώς τα θέματα χαμηλής πολιτικής της οικονομίας , του πολιτισμού, του τουρισμού συναντιούνται με την ατζέντα της κυρίως εξωτερικής πολιτικής.
Ο Αχμέτ Νταβούτογλου κάνει κινήσεις στρατηγικού βάθους με τα απαραίτητα χαμόγελα μιας κατά παράδοση ευγενούς ιδιοτέλειας. Οι κινήσεις του Αχμέτ Νταβούτογλου, χωρίς να είναι εξ ορισμού ούτε κερδίζω-χάνεις, ούτε κερδίζω-κερδίζεις γίνονται σε μια σκακιέρα όπου κυριαρχεί η αμοιβαία δυσπιστία και η ιστορική προκατάληψη.
Ο Γιάννης Μπουτάρης λειτουργεί ως δήμαρχος μιας διεθνούς, εξωστρεφούς, φιλόξενης πόλης παίρνοντας πρωτοβουλίες διεύρυνσης της επικοινωνίας, πύκνωσης των συγκοινωνιών, ενίσχυσης της επιχειρηματικής συνεργασίας. Ο Γιάννης  Μπουτάρης ανατρέπει τον κώδικα της φοβικότητας, έχοντας την αίσθηση των ορίων και των αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης και της συντεταγμένης πολιτείας.
Ανήκω σ’ εκείνους που επιλέγουν τον δρόμο της εκλογίκευσης της εξωτερικής πολιτικής, της εξομάλυνσης στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, της αποκλιμάκωσης μιας πολυδάπανης έντασης. Είναι όμως ένας δρόμος γεμάτος στροφές, εμπόδια, παγίδες. Είναι ελκυστικός, είναι δύσβατος, γι’ αυτό τα βήματα πρέπει να είναι μελετημένα, σταθερά, προσεκτικά».


Τρίτη, Μαρτίου 15, 2011

Συγχωνεύσεις Σχολείων


ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Γραφείο Τύπου
Τηλ. 23813 50785
e-mail: press@edessa.gr                                                       Έδεσσα, 14 Μαρτίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων στα διοικητικά όρια
του Δήμου Έδεσσας,  
σύμφωνα με τον Σχολικό Χάρτη 2011-12

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν οι παρακάτω μεταβολές στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα με την κατάρτιση του «Σχολικού χάρτη 2011-12»:
- Το 4θέσιο Δημοτικό Σχολείου Αγίου Αθανασίου μετατρέπεται σε 3θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου
- Το Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Μαργαρίτας συνενώνεται με το Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας και δημιουργούν το 2θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας
- Το 2θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εκκλησοχωρίου συνενώνεται με το 6ο 12θέσιο Δημοτικό Έδεσσας το οποίο παραμένει ως έχει.

Μετά τα παραπάνω, αποδείχθηκε ότι, παρά την κινδυνολογία και την παραπληροφόρηση που αναπτύχθηκε περί «καταργήσεων σχολικών μονάδων» στην περιοχή του Δήμου Έδεσσας, από αυτόκλητους συμπαραστάτες γονέων και παιδιών, η νηφάλια τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα, επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις.

                                                                                                           Από το Γρ. Τύπου

Σάββατο, Μαρτίου 12, 2011

Επίσκεψη στην Έδεσσα του ΓΓ της Α.Δ. Μακεδονίας-Θράκης


ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 23813 50785
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Έδεσσας, με την ευκαιρία της επίσκεψης γνωριμίας στον Νομό Πέλλας του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Θύμιου Σώκου. Τον κ. Σώκο καλωσόρισε ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Δ. Γιάννου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι καιρός πια, κάθε φορά που θα υποδεχόμαστε εκπροσώπους της Πολιτείας, να μη αρκούμαστε να μας λένε ότι ζούμε σε έναν υπέροχο τόπο, αλλά να απαιτούμε να γίνει κάτι γι’ αυτόν».

Ένα αναμνηστικό δώρο στον Γ.Γ. από τον Δήμαρχο κ. Γιάννου

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης, οι Δήμαρχοι του Νομού, Έδεσσας Δημήτριος Γιάννου,  Πέλλας Γρηγόριος Στάμκος, Αριδαίας Δημήτριος Πασόης, Σκύδρας Γεώργιος Χοΐδης, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Έδεσσας, συνεργάτες του κ. Σώκου και Υπηρεσιακοί παράγοντες.
            Όπως τόνισε ο Γεν. Γραμματέας, δεν ήλθε ως «το μεγάλο αφεντικό», αλλά ως φίλος και συνεργάτης με στόχο την προώθηση θεμάτων της περιοχής και διαβεβαίωσε ότι υπάρχει διάθεση για συνεργασία, ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.


Η συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε στα ζητήματα που έθεσαν οι Δήμαρχοι για τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες σε έργα των Δήμων τους και με τοποθετήσεις του κ. Γενικού, αλλά και ενημέρωση από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες.
            Ο Δήμαρχος Έδεσσας αναφέρθηκε στα ακόλουθα ζητήματα:
 1. Στην δημιουργία Μουσείου στην Έδεσσα και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στον Λόγγο
2.  Στην επίσπευση των διαδικασιών για το τμήμα Έδεσσα-Άγρας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκη-Έδεσσα-Φλώρινα
3. Στο αποτελματωμένο επί δεκαετίες έργο της μεταφοράς του Γηπέδου, ενώ έθεσε και το ζήτημα της κατασκευής σύγχρονου Κλειστού Γυμναστηρίου, που να ανταποκρίνεται στο αθλητικό δυναμικό του Δήμου
4. Στο έργο Βιολογικός Καθαρισμός της Άρνισσας και στην Μελέτη και Κατασκευή αντίστοιχων στους οικισμούς Νησί και Βρυττά, που βρίσκονται σε περιοχή NATURA
5. Στην άμεση ανάγκη δημιουργίας Λυκείου στην Άρνισσα και την προσθήκη αιθουσών στον υπάρχον Γυμνάσιο
6. Στην τουριστική ανάδειξη του παλαιού Αγ. Αθανασίου και του Χιονοδρομικού, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Αεροδρομίου Παναγίτσας
7. Σύνδεση Βερμίου-Βόρα μέσω Κεδρώνας και Άνω Γραμματικού.

Οι τέσσερεις Δήμαρχοι του Νομού (Έδεσσας, Γιαννιτσών, Αριδαίας και Σκύδρας), ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Έδεσσας και οι Αντιδήμαρχοι.

Τέλος, ο Δήμαρχος κ. Γιάννου ζήτησε την στήριξη του Γενικού στα αιτήματα που σχετίζονται με την παραχώρηση των εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων στον Δήμο, την παραμονή του Πανεπιστημίου στην Έδεσσα και την αύξηση των δρομολογίων του ΟΣΕ προς Άρνισσα.
            Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Σώκος στην αρχή της ομιλίας του ξεκίνησε με την δήλωση ότι «δεν υπάρχουν λεφτά», για να αναδιπλωθεί στην συνέχεια σταδιακά αναφερόμενος στις «δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα» και στην ανάγκη συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα.
            Στα επί μέρους θέματα που έθιξε ο Δήμαρχος Έδεσσας υποσχέθηκε να στηρίξει τα αιτήματα και να βοηθήσει στην υλοποίησή τους.