Παρασκευή, Ιανουαρίου 07, 2011

Πρακτικό εκλογής Προέδρου-Αντιπροέδρου Τοπ. Συμβ. Έδεσσας


ΑΡΙΘΜΟΣ 1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2011            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΈΔΕΣΣΑΣ (ΑΡΘΡΟ 79 ΤΟΥ Ν. 3852/2010)

          Σήμερα Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, συνεδρίασε δημόσια το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, που προήλθε από τις δημοτικές εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010,   ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 18909/20-12-2010 και υπό την προεδρία του συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας του επιτυχόντος συνδυασμού κ. Αναστασίου Δίου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους για να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010  στην εκλογή από τα μέλη του, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ‘Εδεσσας.
          Στην συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, γιατί ήταν παρόντα 10 από τα 11 μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας.
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Αναστάσιος Δίου (Προεδρεύων), 2.Δημήτριος Ευαγγελίδης, 3.Χρήστος Καμπουράκης, 4.Δημήτριος Λούσης, 5. Ευθυμία Πετρίδου, 6.Πέτρος Νούσιου, 7.Θεοδόσιος Παπαναστασίου, 8.Αναστάσιος Βάσιος, 9.Άγγελος Δασκαλίνας, 10.Αναστασία Αράπογλου.
          ΑΠΟΝΤΕΣ:1. Χριστίνα Βασδάρη
          Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο ανωτέρω σύμβουλος που προεδρεύει κάνει την έναρξη της συνεδρίασης αναθέτοντας συγχρόνως τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού Δημήτριο Ζιάσκα  και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας εισέρχεται στην ημερησία διάταξη αφού προηγουμένως ο Αναστάσιος Δίου απευθύνει ευχές για τον καινούργιο χρόνο και τη νέα δημοτική περίοδο.
          Ευχές για τη νέα δημοτική περίοδο απευθύνει και ο Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Αναστάσιος Βάσιος ως επικεφαλής της μειοψηφίας.    

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ Ν. 3852/2010.

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 1/2011 ειδικής συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, το οποίο συγκλήθηκε με την αριθμ. 18909/20-12-2010 πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί με φανερή ψηφοφορία στην εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3852/2010.
Αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 δεν υφίσταται ρητή διάταξη για τον τρόπο εκλογής του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας.
Επομένως εφόσον υπάρχει απαρτία των μελών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, εκλέγουν του Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας μεταξύ των μελών του Συμβουλίου.
Τη θέση καταλαμβάνει όποιος από τους υποψηφίους λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον προεδρεύοντα σύμβουλο.
Η ψηφοφορία που διενεργείται από το σύνολο των μελών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την εκλογή των υποψηφίων που αναδεικνύονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία αντίστοιχα είναι φανερή (άρθρο 79 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο 64 παρ. 1 του Ν. 3852/2010). Η θητεία των οργάνων αυτών είναι διετής και λήγει με την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αναστάσιος Δίου καλεί τα μέλη να δηλώσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας.
Υποψήφιοι για την θέση του Προέδρου είναι οι κ.κ. Αναστάσιος Δίου και Χριστίνα Βασδάρη.
Στην φανερή ψηφοφορία που διεξάγεται ο κ. Αναστάσιος Δίου λαμβάνει επτά (7) ψήφους και η κα Χριστίνα Βασδάρη τρεις (3) ψήφους.
Έτσι Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας εκλέγεται ο Αναστάσιος Δίου αφού συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου.
Για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας υποψήφιοι είναι οι κ.κ. Δημήτριος Ευαγγελίδης και Αναστάσιος Βάσιος.
Στη φανερή ψηφοφορία που διεξάγεται ο κ. Δημήτριος Ευαγγελίδης λαμβάνει επτά (7) ψήφους και ο κ. Αναστάσιος Βάσιος τρεις (3) ψήφους.
Έτσι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας εκλέγεται ο Δημήτριος Ευαγγελίδης.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για τη διετία 2011 – 2012 Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας ο κ. Αναστάσιος Δίου, και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας ο κ. Δημήτριος Ευαγγελίδης.


Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 13.30.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ.


Ακριβές απόσπασμα
Έδεσσα 3/1/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Ευαγγελίδης, Χρήστος Καμπουράκης, Δημήτριος Λούσης, Ευθυμία Πέτρίδου, Πέτρος Νούσιου, Θεοδόσιος Παπαναστασίου, Αναστάσιος Βάσιος, Άγγελος Δασκαλίνας, Αναστασία Αράπογλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: