Τετάρτη, Ιανουαρίου 12, 2011

Εκλογή προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΡΙΘΜΟΣ 1
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2011               
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ)

Α. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ)
          Σήμερα Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας, που προήλθε από τις δημοτικές εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010,   ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 18908/20-12-2010 και υπό την προεδρία του δημοτικού συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού Χρήστου Βερυκούκη που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους για να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010  στην εκλογή από τα μέλη του, του Προέδρου του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Σώματος.
          Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου.
          Στην συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, γιατί ήταν παρόντα και τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1.Χρήστος Βερυκούκης (Προεδρεύων), 2.Δημήτριος Φαρμούζης, 3.Γεώργιος  Κωστίδης, 4.Πέτρος Πριβαρτιτσάνης, 5.Δημήτριος Γιώγας, 6.Ιωάννης Μουράτογλου, 7.Φίλιππος Γκιούρος, 8.Αικατερίνη Ζδρού, 9.Τραϊανός Γιόντης, 10.Μαρία Βλάχου - Κατσάρα, 11.Ευτυχία Ταμβίσκου, 12.Χρήστος Πέτκος, 13.Γεώργιος Ρουμελιώτης, 14.Χρήστος Ζαΐφης, 15.Χρήστος Τσιβόγλου, 16.Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα, 17.Ιωάννης Σόντρας, 18.Αθανάσιος Κάρτας, 19.Δημήτριος Ποτίρης, 20.Πέτρος Καραμήτσος, 21.Χρήστος Δασκάλου, 22.Γεώγιος Σίπκας, 23.Ιωάννης Τσεπκεντζής, 24.Δημήτριος Βάλτσης, 25.Μιχαήλ Μπέλμπας, 26.Ιωάννης Μπογδάνης, 27.Μιχαήλ Φουνταλής.
          Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο ανωτέρω δημοτικός σύμβουλος που προεδρεύει κάνει την έναρξη της συνεδρίασης αναθέτοντας συγχρόνως τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου με βαθμό Α΄ του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού Δημήτριο Ζιάσκα  και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται στην ημερησία διάταξη αφού προηγουμένως ο Χρήστος Βερυκούκης απευθύνει ευχές για τον καινούργιο χρόνο και τη νέα δημοτική περίοδο.
          Ευχές για τη νέα δημοτική περίοδο τον καινούργιο χρόνο και για τη σωστή συνεργασία που θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και την πρόοδο του Δήμου της Έδεσσας απευθύνουν επίσης ο Δήμαρχος Έδεσσας Δημήτριος Γιάννου καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Σόντρας  και Μιχαήλ Φουνταλής.

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ)

Α. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ)
Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθμ.18908/20-12-2010 πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.
Ο προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2011- 2012, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονος παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν προς το αριστερό μέρος της αίθουσας, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να αποσυρθούν προς το δεξί μέρος της αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη όλων των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας να αποσυρθούν στο κέντρο της αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Προεδρεύων, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Προεδρεύων ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Φίλιππος Γκιούρος, υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ.Μιχαήλ Μπέλμπας, και υποψήφιος Γραμματέας η κα. Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα.
Ο Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Προεδρεύοντα.
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 26 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Φίλιππο Γκιούρο, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολούθως, μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 26 σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Μιχαήλ Μπέλμπα, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, μετά την αποσφραγίσει τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, 26 σταυροί προτίμησης για την υποψήφια Γραμματέα κα. Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχαήλ Φουνταλής αρνήθηκε να ψηφίσει για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, αρνήθηκε να συμμετάσχει ως υποψήφιος της ελάσσονος μειοψηφίας για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου διαφωνώντας με τον Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν δίνει αρμοδιότητες κατάρτισης θεμάτων σ’ όλα τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για τη διετία 2011-2012 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Φίλιππος Γκιούρος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μιχαήλ Μπέλμπας, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα. Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα. Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 11.30π.μ..

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΥΚΟΥΚΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

Έδεσσα 3/1/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Βάλτσης Δημήτριος, Βερυκούκης Χρήστος, Γιόντης Τραϊανός, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Δασκάλου Χρήστος, Ζαΐφης Χρήστος, Ζδρού Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Καραμήτσος Πέτρος, Κάρτας Αθανάσιος, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κωστίδης Γιώργος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπέλμπας Μιχαήλ, Μπογδάνης Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ποτίρης Δημήτριος, Πριβαρτιτσάνης Πέτρος, Ρουμελιώτης Γεώργιος, Σίπκας Γεώργιος, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιβόγλου Χρήστος, Φαρμούζης Δημήτριος, Φουνταλής Μιχαήλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: