Κυριακή, Ιουνίου 24, 2012

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1. Δήμαρχο Έδεσσας
2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
α. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας (για ενημέρωση)
β. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (για ενημέρωση)

Μετά την από 19/6/2012 επιστολή της Δημοτικής παράταξης με την επωνυμία «Έδεσσα Πρωτεύουσα Πόλη», σύμφωνα με την παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας σε έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 19.00 για συζήτηση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Η οικονομική θέση του Δήμου Έδεσσας την 31/12/2010
Δεν υπάρχουν σχόλια: