Πέμπτη, Μαρτίου 31, 2011

Ελεγκτικό Συνέδριο

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 23813 50785
e-mail: press@edessa.gr                                                       Έδεσσα, 29 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επειδή πολλά γράφονται και ακόμα περισσότερα λέγονται σχετικά με την μη ύπαρξη συγκεκριμένων στοιχείων για το ταμειακό έλλειμμα που παρέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή από την απελθούσα, δίνουμε στην δημοσιότητα αντίγραφα των δύο επιστολών του Δημάρχου Έδεσσας προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την πρόσφατη (24-3-11) απάντηση που λάβαμε με την οποία δίνεται παραγγελία για διενέργεια εκτάκτου κατασταλτικού ελέγχου. Στις επιστολές του  Δημάρχου αναφέρονται επακριβώς οι λεπτομέρειες του ταμειακού ελλείμματος και επομένως μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος μετά από την ανάγνωσή τους να σχηματίσει τεκμηριωμένη άποψη για το θέμα.

                                                                                           Από το Γραφ. Τύπου


1η Επιστολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


                                                                                           Έδεσσα, 28.02.2011
                                                                                            Αρ. Πρωτ.:-3.815-


Προς: Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου
                                                Αθήνα


Κύριε Πρόεδρε,
Επιθυμώ να σας ενημερώσω για το σοβαρότατο πρόβλημα που έχει προκύψει στο Δήμο Έδεσσας σε σχέση με την παραλαβή του Ταμείου από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, για το οποίο κρίνουμε αναγκαία την συνδρομή της Υπηρεσίας σας.
Από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες και παρατυπίες σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, οι σημαντικότερες από τις οποίες συνίστανται στην έκδοση και κυκλοφορία μεταχρονολογημένων επιταγών, στην πληρωμή ποσών με απλή προσκόμιση τιμολογίων, χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και χωρίς να έχουν ελεγχθεί από τον αρμόδιο Επίτροπο, με αποτέλεσμα την ύπαρξη ταμειακού ελλείμματος ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (2.323.798,59 €).
Παρά τις συνεχείς έγγραφες προσκλήσεις και προφορικές πιέσεις τόσο εμού του ιδίου, όσο και του αρμοδίου Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Ι. Μουράτογλου, για την έγκαιρη παράδοση του Ταμείου, αυτό δεν κατέστη δυνατόν, λόγω των επανειλημμένων  αιτημάτων αναβολής εκ μέρους του Ταμία, με την δικαιολογία ότι υπάρχουν κάποια ποσά για τα οποία αναζητεί παραστατικά για την κάλυψή τους και ως εκ τούτου χρειαζόταν πίστωση χρόνου.
Όπως τελικώς απεκαλύφθη, το τελικό ποσό του ελλείμματος ανήλθε, όπως προαναφέρθηκε στο ποσό των 2.323.798,59 Ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
(Α) Σύνολο προκαταβολών από ακυρωθέντα εντάλματα          337.941,55 €
(Β) Σύνολο προκαταβολών χωρίς τιμολόγια και εντάλματα  1.745.786,39 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ (Α+Β)                                                 2.083.727,94 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2010                                           3.983.597,12 €
                                                                            Διαφορά          1.899.869,18 €
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31-12-2010 ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 413.999,59 €
                                                             ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ          5.817,92 €
                                    ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛ. ΚΥΚΛΟΦ.         5.747,03 €
                                   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ  1.474.304,64 €
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛ. ΝΠΔΔ      ΚΑΠΗ                       185.926,82€
                                «                           ΚΕΦΟ                       262.287,13€
ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΟΙΚ. ΕΤΩΝ                      401.280,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  2.323.798,59 €.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ενημέρωση.   

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ              

                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ               

2η Επιστολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


                                                                                        Έδεσσα, 22.03.2011
                                                                                          Αρ. Πρωτ.:-5282-

Προς: Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου
                                                Αθήνα


Προς: Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου
Κοιν.: 1. Υπουργό Οικονομικών
           2. Υπουργό Εσωτερικών
                                        Αθήνα
           3. Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
                                                     Θεσσαλονίκη


Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του με αριθ. Πρωτ. 3815/28.02.2011 εγγράφου μας με το οποίο σας ενημερώσαμε αναλυτικά για τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε μετά από την ανάληψη των καθηκόντων μας και κατά την διαδικασία παραλαβής του Ταμείου, ανανεώνουμε το αίτημά μας για την συνδρομή της Υπηρεσίας σας, η οποία είναι πλέον όχι μόνον απαραίτητη, αλλά και κατεπείγουσα εν όψει της διαμόρφωσης του νέου Προϋπολογισμού του Δήμου και της προθεσμίας κατάθεσής του μέχρι 31-03-2011. 
Υπενθυμίζουμε ότι διαπιστώθηκαν εκκρεμότητες και παρατυπίες σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, οι σημαντικότερες από τις οποίες συνίστανται στην έκδοση και κυκλοφορία μεταχρονολογημένων επιταγών, στην πληρωμή ποσών με απλή προσκόμιση τιμολογίων, χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και χωρίς να έχουν ελεγχθεί από τον αρμόδιο Επίτροπο, με αποτέλεσμα την ύπαρξη συνολικού ταμειακού ελλείμματος ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εξηνταεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων  ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.069.584,80 €).
                Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ενημέρωση.   


                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ             

                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ                          


Απάντηση Προέδρου Ελεγκτικού
Δεν υπάρχουν σχόλια: